Hoe ziet deskundige ondersteuning eruit in de toekomst?

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid en dient zich daarbij te laten ondersteunen door een arbodienst en/of deskundigen, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, of een andere deskundige. Op 15 juni vond voor de derde keer een focusgroep plaats in het kader van de Arbovisie 2040.

In deze bijeenkomst, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werd dieper ingegaan op de inrichting van deskundige ondersteuning in Nederland, nu en in de toekomst. De focusgroep werd bijgewoond door vertegenwoordigers van werkgevers (AWVN), werknemers (FNV), de branche (NBOV), preventiemedewerkers (BvAA/platform inPreventie) en ondernemingsraden (SBI Formaat).

Waardevolle bevindingen

Tijdens het gesprek kwamen een aantal waardevolle bevindingen naar voren. Lees het volledige verslag. Hieronder worden een aantal belangrijke punten van de bijeenkomst samengevat.

1. Verbeter interne deskundige ondersteuning

Er is behoefte aan meer interne deskundigheid en kennis op branche- en bedrijfsniveau, zoals kennis van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Daarbij is er behoefte aan meer praktische uitwerking (bijvoorbeeld door de RI&E te vertalen naar taken van de preventiemedewerkers). Daarnaast werd aangegeven dat de rol van de preventiemedewerker beter kan worden afgestemd op de bedrijfsomvang en dat deze vooral een regierol moet innemen, en minder een expertrol. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de preventiemedewerker zorgt dat de juiste (externe) deskundigen worden aangehaakt en ingezet, waardoor hij of zij daarin een signaleringsfunctie vervult.

2. Vergroot kennis van gezond en veilig werken

De deelnemers vinden het belangrijk dat werknemers meer kennis krijgen op het gebied van arbo, zodat zij gezond en veilig kunnen werken. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol, door voorlichting en interne opleidingen aan te bieden. Het idee werd ook geopperd om een persoonlijk arbobudget voor alle werkenden in te stellen. Daarnaast werd genoemd dat er meer kennisoverdracht plaats kan vinden via ervaren deskundigen naar jongere deskundigen. Ook is het van belang dat kinderen al van kleins af aan leren hoe ze gezond en veilig kunnen werken. Het (beroeps)onderwijs kan hier een goede basis voor vormen.

3. Maak externe deskundigheid beter beschikbaar

De visie voor de toekomst is dat alle bedrijven beschikken over de benodigde externe deskundigheid om gezond en veilig te kunnen werken. Met name in het mkb en onder zzp’ers komt het voor dat de externe deskundige ondersteuning ontbreekt. Bij de toekomstige inrichting van deze ondersteuning is het ook belangrijk dat de adviezen van de externe kerndeskundigen praktisch bruikbaar en minder vrijblijvend zijn.

Lees het volledige verslag hier.

Denk mee!

Wil je ook meedenken over gezond en veilig werken in de toekomst? Vul dan de vragenlijst in. Heb je andere vragen of opmerkingen? Mail dan naar postbusarbovisie2040@minszw.nl.