Arbovisie 2040

De Arbovisie 2040 bevat een toekomstbeeld, namelijk de missie, ambities en doelstellingen op het gebied van arbeidsomstandigheden richting 2040. Met de Arbovisie 2040 wil het kabinet ervoor zorgen dat werkenden in Nederland zo gezond en veilig mogelijk werken en geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen. 

Gezond en veilig werken, nu en in de toekomst

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op al deze en toekomstige ontwikkelingen. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken, nu én in de toekomst. Hierbij stellen we onszelf een aantal belangrijke vragen, zoals: hoe gaan deze ontwikkelingen zich voortzetten de komende jaren? Wat is nodig voor een nieuwe aanpak en hoe moet die er eigenlijk over twintig jaar uitzien? En wat voor rollen spelen de overheid, werkgevers en werknemers de komende jaren in deze ontwikkelingen?

In gesprek met Nederlanders en advies SER 

Om deze vragen te beantwoorden is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een traject gestart: Arbovisie 2040. Via een open dialoog met zoveel mogelijk partners, werkgevers en werknemers is de hoofdlijnennota Arbovisie 2040 in 2021 opgesteld over de uitdagingen voor de komende jaren. De Sociaal Economische Raad heeft naar aanleiding hiervan in mei 2023 een advies uitgebracht ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ (deel 1). Verder is een nadere analyse gemaakt en zijn gesprekken met stakeholders gevoerd. De Arbovisie is gebaseerd op de uitkomsten van dit voortraject. 

Op 27 oktober 2023 is de Arbovisie 2040 behandeld in de ministerraad. Deze werd aangeboden met kabinetsreacties op het SER-advies en op de Arbovisie 2040. Het uiteindelijke doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland zo gezond en veilig mogelijk werken en geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen. 

Je vindt de Arbovisie 2040 hier. 

Naast de informatie die al op deze pagina beschreven, biedt deze infographic nog een aanvullende quote en wat feiten: "Elke dode en zieke door werk is er 1 te veel. Daarom willen we dat er geen mensen meer overlijden door slechte arbeidsomstandigheden en dat het aantal arbeidsongevallen en zieken door en op het werk significant daalt. Om dit te bereiken leven alle werkgevers, opdrachtgevers en werkenden de arboregelgeving na." Per jaar 100.0000 ongevallen op het werk. En 4000 doden door werk. In 2021 kostte dit 17 miljard euro. In 2022 meldden 58% van de werknemers zich ziek. Sinds 2017 neemt ziekte door werk toe: 4% in 2017, 5,7% in 2022.