Kabinet maakt werk van erkenning voor slachtoffers gevaarlijke stoffen

Jaarlijks overlijden naar schatting 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op hun werk. Nog meer mensen worden ziek. Het verhalen van schade voor slachtoffers van stoffen-gerelateerde beroepsziekten is complex, tijdrovend en kostbaar. Om dit proces te vergemakkelijken is de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten ingesteld die onder leiding van Ton Heerts een advies heeft uitgebracht.

Financiële tegemoetkoming

Voor slachtoffers van beroepsziekten is erkenning van het verband tussen hun ziekte en het werk van groot belang. De commissie adviseert daarom een regeling te introduceren die het mogelijk maakt een financiële tegemoetkoming toe te kennen aan slachtoffers van beroepsziekten veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het kabinet onderschrijft het belang van erkenning voor slachtoffers en gaat dit voorstel verder uitwerken. Na de zomer volgt een definitief besluit over de regeling en de financiering ervan. 

Kennis over beroepsziekten

Om te voorkomen dat mensen ziek worden door hun werk is meer aandacht en kennis nodig over beroepsziekten en de relatie tussen arbeid en gezondheid. Momenteel is de kennis verspreid over meerdere organisaties, wat goede borging, ontwikkeling en toepassing bemoeilijkt. Om dit te verbeteren is een versterking van de kennisinfrastructuur nodig, zo stelt de commissie. Het Kabinet stelt op korte termijn een verkenner aan die zal adviseren over hoe binnen de kennisinfrastructuur van stoffengerelateerde beroepsziekten die versterking kan worden gerealiseerd.

Preventie en belang risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Voor de preventie van beroepsziekten is van belang dat elke organisatie de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) opstelt en naleeft, zo stelt de commissie. Het Kabinet is het hiermee eens en zet daarom via het aangekondigde Meerjarenplan RI&E in op de naleving van deze verplichting.

Lees meer over het advies van de commissie Heerts en de kabinetsreactie.