Hoe verminder of voorkom je verzuim als werkgever?

Werkgevers kunnen het verzuim en de kans op arbeidsgebonden gezondheidsklachten verminderen door:

 • een degelijk arbo- en verzuimbeleid te organiseren en handhaven;
 • zich aan de wettelijke gezondheids- en veiligheidsnormen te houden;
 • structureel aandacht te besteden aan de persoonlijke werkomstandigheden van de werknemers;
 • ondersteuning te vragen aan de arbodienstverlener;
 • contact te houden met de zieke werknemers.

Tips voor werkgevers om kortdurend ziekteverzuim tegen te gaan

Werkgevers kunnen de volgende maatregelen treffen om kortdurend ziekteverzuim tegen te gaan:

 • Contact met betrokkene – Als een werknemer zich regelmatig en voor een korte duur ziekmeldt, is het verstandig om een gesprek met hem aan te gaan en te achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn. Soms kan een kleine aanpassing in het werk veel oplossen.
 • Duidelijke afspraken – De werkgever maakt het ziekteverzuimbeleid makkelijk inzichtelijk en bespreekt de regels voor verzuim in het bedrijf. Medewerkers die zich bijvoorbeeld ziek melden omdat hun kind ziek is, hebben feitelijk geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte omdat ze zelf niet ziek zijn. Aan hen moet duidelijk gemaakt worden dat daar andere oplossingen voor zijn, zoals een vrije dag of eventueel calamiteitenverlof.
 • Controleer – Als een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer onterecht verzuimt, dan kan de werkgever een controle uit laten voeren door de arbodienst. Een werkgever mag controlevoorschriften opstellen waar een werknemer zich bij ziekte aan moet houden, zoals het verzoek aan de zieke werknemer om op bepaalde momenten thuis te zijn in verband met controle.
 • Infomeer – De werkgever kan op de eerste werkdag telefonisch informeren naar de verwachte duur van het verzuim, welke taken kunnen worden overgenomen om de continuïteit van het werk te garanderen, welke voorzieningen hij kan treffen om de werknemer aan het werk te krijgen en of de werknemer zich al onder behandeling van een arts heeft gesteld.
 • Drempel verhogen – Ziek melden gaat over het algemeen gemakkelijk per sms, e-mail of via de partner. Het blijkt dat werknemers zich minder gemakkelijk ziek melden als zij dit persoonlijk moeten doen bij hun leidinggevende en als ze de taken en opdrachten moeten doorgeven die niet kunnen blijven liggen.
 • Wachtdagen instellen - Een werkgever kan bepalen om de eerste twee ziektedagen geen loon door te betalen.

Langdurig ziekteverzuim

Of verzuim wegens ziekte kort blijft, is niet altijd te voorspellen. Het kan voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie. Meer informatie over langdurig ziekteverzuim, het re-integratietraject, second opinion en het deskundigenoordeel kun je vinden in het dossier re-integratie.