Student

De Arbowet is ook van toepassing op leerlingen en studenten die binnen de kaders en faciliteiten van hun opleidingsinstituut werk verrichten dat overeenkomt met de beroepspraktijk. De directie van de school is dus verantwoordelijk voor hun veiligheid.

Veiligheidsbeleid

Het is als onderwijsinstelling belangrijk om knelpunten rondom veiligheid in kaart te brengen. Leveren alleen de computer- en scheikundelokalen problemen op? Of zijn er meer situaties binnen de school waar arboregelgeving van toepassing is? Het is zaak een veiligheidsbeleid te ontwikkelen dat van tijd tot tijd geëvalueerd wordt. De verplichte zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving is voor studenten gelijk aan die voor werknemers.

De arboregels reiken van de technieklokalen tot de gewone klaslokalen. Volgens de wet moeten de machines voldoen aan de veiligheidseisen. Gevaarlijke stoffen dienen op de juiste wijze gebruikt te worden. En alle beeldschermwerkplekken dienen, indien de studenten meer dan 2 uur per dag met een beeldscherm werken, aan de eisen te voldoen.

Aandachtspunten

Bij computerwerkplekken is het noodzakelijk dat deze ergonomisch verantwoord opgesteld zijn en dat de studenten op de juiste manier achter het toetsenbord en beeldscherm zitten. Ook moeten studenten instructies krijgen over de gezondheidsaspecten van beeldschermwerk.

Tijdens praktijklessen met chemische stoffen of gevaarlijke machines, gereedschap en apparatuur moet het opleidingsinstituut alle mogelijke veiligheidsmaatregelen treffen en de arbeidshygiënische strategie volgen. Indien nodig moeten de leerlingen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen als veiligheidsbrillen, handschoenen, gehoorbescherming enzovoort.

Een goede voorlichting aan studenten en leerlingen voor wie de risicovolle werkzaamheden vaak nieuw zijn, is uitermate belangrijk. Breng ze op de hoogte van de gevaren, vertel ze hoe ze zich kunnen beschermen en hoe de school daarbij helpt. De school of opleidingsinstelling is hier toezichthouder.

Jonger dan 18

Voor studenten van 18 jaar en jonger gelden strengere regels dan voor hun oudere medestudenten. Zo is het voor hen verboden te werken met giftige, kankerverwekkende stoffen of met stoffen die de vruchtbaarheid beïnvloeden. Risicovol werk moeten zij altijd onder toezicht en met directe begeleiding verrichten.