Stagiairs

Voor stagiairs geldt de Arbowet en de Arbeidstijdenwet onverkort, waarbij het bedrijf waar de stage wordt gelopen als werkgever geldt. Voor het bedrijf is een stagiair geen werknemer. Hij krijgt geen loon, maar mogelijk wel een onkostenvergoeding en een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. Voor de Arbowet is een stagiair, evenals een uitzendkracht of een vrijwilliger, echter wel een werknemer.

Verantwoordelijkheden werkgever

Voor een stagiair gelden dezelfde regels als voor vaste werknemers, al betreft het hier een groep die doorgaans weinig ervaring heeft, extra risico's met zich meebrengt en dus ook extra aandacht verdient. Mogelijk is een stagiair een jeugdige, met daarbij horende rechten en plichten.

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die in het bedrijf aan de slag is: eigen werknemers, stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers. Voor al deze krachten moet de werkgever zorgen voor een goede werkomgeving.

Ook een stagiair heeft recht op kosteloze verstrekking van  beschermingsmiddelen door zijn werkgever.

Werknemers jonger dan 18 jaar en zwangere werkneemsters lopen extra risico's in het bedrijf. De werkgever dient daar rekening mee te houden.

RI&E

De werkgever maakt voor de stageperiode afspraken met de school over de werkzaamheden van de stagiair. Door tijdig het betreffende gedeelte van de RI&E te geven, kan de school de stagiair van tevoren op de hoogte stellen van mogelijke risico's van het werk. In overleg met de school kan de werkgever afspreken welke voorlichting de school geeft en wat het leerbedrijf nog moet doen.

Jonger dan 16: stageovereenkomst verplicht

Als de stagiair jonger is dan 16 jaar, dan is een stageovereenkomst verplicht. Deze stageovereenkomst wordt mede ondertekend door de persoon die het ouderlijk gezag heeft.

BPV-plan

Voor bedrijven die vaak met stagiairs werken is het handig om de werkwijze op papier te zetten. Scholen noemen dit ook wel een BPV-plan (BeroepsPraktijkVormings-plan). Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld één vaste werknemer aanwijzen die stagiairs begeleidt. Deze stagebegeleider of leermeester heeft ook de taak toezicht te houden op het veilig en gezond werken van de stagiair.