Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020 – 2023: Programma Impuls RI&E

Het bestaan van de (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is nog bij veel ondernemers onbekend. Vooral kleine ondernemers met minder dan 25 werknemers hebben vaak geen RI&E. En van de bedrijven die niet voldoen aan de RI&E-plicht is de helft niet op de hoogte van de wettelijke verplichting. Ook blijkt dat de naleving van de RI&E kwalitatief tekort schiet. Volgens Inspectie SZW heeft slechts een klein deel van de bedrijven die een RI&E heeft opgesteld daadwerkelijk alle belangrijkste risico’s geïnventariseerd.

Om dit te veranderen is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in juli 2019 gestart met de uitvoering van het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020 – 2023: het programma Impuls RI&E. Klik op onderstaande links om meer te lezen over de verschillende onderdelen van dit plan. Klik hier om de voortgangsrapportage van het meerjarenprogramma RI&E (gepubliceerd in april '21) te lezen. 

Waarom het programma Impuls RI&E?

Wist je dat...

  • In 2018 waren er in totaal ruim 800.000 werknemers in Nederland met een ziekte die is ontstaan door werk, in dat jaar of al eerder (bron: NEA).
  • In 2018 hadden 109.000 werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim (bron: NEA).

Om dit te veranderen is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in juli 2019 gestart met de uitvoering van het programma Impuls RI&E. De RI&E is immers de basis voor gezond en veilig werken in iedere organisatie. En het kan eraan bijdragen dat het aantal beroepsziekten en arbeidsongevallen in Nederland daalt.

Programmalijnen

Met dit plan wordt een forse inspanning geleverd om het aantal bedrijven met een RI&E te verhogen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de RI&E verbetert. De programmalijnen zijn: (1) communicatie (2) toepassing en (3) toezicht & handhaving. Enerzijds wordt ingezet op het informeren en beter ondersteunen van werkgevers, anderzijds werkt de Inspectie SZW toe naar een intensiever handhavingsregime.

De eerste twee jaar ligt de focus op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat ondernemers in staat zijn op een goede manier de risico's te inventariseren. Gaandeweg komt de focus steeds meer liggen op het bevorderen dat ondernemers in staat zijn planmatig de risico's te beheersen.