Evaluatie meerjarenprogramma RI&E

Op 29 april 2022 stuurde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang meerjarenprogramma RI&E. De hoofdconclusie is dat het programma positief wordt beoordeeld en een stevig fundament kent om de naleving van de RI&E te vergroten.

Onderzoeksbureau AEF heeft het meerjarenprogramma RI&E geëvalueerd in het rapport ‘Een stevig fundament’. Het onderzoeksbureau oordeelt dat de inhoudelijke aanpak van het programma logisch, samenhangend en volledig is en dat de drie programmalijnen de voor verbetering van de naleving relevante aspecten adresseren. De effectiviteit van het programma kan nog niet worden beoordeeld, omdat hierover nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Elk jaar overlijden 4100 mensen als gevolg van hun werk. Het is daarom van groot belang dat werkgevers inzicht hebben in de arbeidsrisico’s en hiervoor passende maatregelen treffen. Werkgevers zijn verplicht te beschikken over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief een bijbehorend plan van aanpak. Veel kleine bedrijven beschikken niet over een (actuele) RI&E en van de bedrijven met een RI&E heeft slechts een klein deel de belangrijkste risico’s geïnventariseerd.

Nieuwe website

In de brief is ook de verbeterde website van het Steunpunt RI&E aangekondigd, die op 12 mei live is gegaan. Hier kunnen ondernemers snel en overzichtelijk informatie vinden over de RI&E, en met behulp van een digitale tool zelf een RI&E maken.