Hoe werkt het stelsel met verplichte persoonsregistratie?

Bij verplichte persoonsregistratie zijn meerdere partijen betrokken. Iedere partij heeft zijn eigen rol.

  • Er is een Registratie Instelling of een andere instelling die eisen opstelt waaraan een beroepsbeoefenaar moet voldoen om opgenomen te worden en te blijven in het persoonsregister. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld exameneisen voor een te behalen diploma (incl. eindtermen, toetsmatrijs en taxonomie), eisen voor het behoud van een registratie (bijvoorbeeld voldoende praktijkervaring, het volgen van cursussen, enz.) en bepalingen inzake de intrekking van de registratie. Belangrijk is dat alle belanghebbenden worden betrokken bij de opstelling van de registratie-eisen, zodat deze draagvlak hebben binnen een sector.
  • Er kunnen een of meer exameninstituten zijn die beoordelen of een beroepsbeoefenaar aan de eisen voor registratie voldoet (en er is dan ook toezicht op deze exameninstellingen).
  • De minister van SZW dient de registratie-eisen goed te keuren.
  • De minister van SZW mandateert een Registratie Instelling tot het beheer van het register. De Registratie Instelling houdt dan het register bij van personen die met goed gevolg het examen hebben afgelegd en voldoen aan overige eisen om hun registratie te verkrijgen en te behouden.
  • De Inspectie SZW ziet erop toe dat het betreffende beroep alleen wordt uitgeoefend door personen die geregistreerd zijn in het persoonsregister.