Hoe werkt het stelsel met verplichte persoonsregistratie?

Bij verplichte persoonsregistratie zijn meerdere partijen betrokken. Iedere partij heeft zijn eigen rol.

Het ministerie van SZW is nog bezig met het uitwerken van de eisen en voorwaarden voor de diverse persoonsregistratieverplichtingen. Per werkveld kan de uitwerking verschillen. Hier wordt een aantal mogelijkheden genoemd:

  • Er is een registerbeheerder die eisen opstelt waaraan een beroepsbeoefenaar moet voldoen om opgenomen te worden en te blijven in het persoonsregister. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld exameneisen voor een te behalen diploma (incl. eindtermen, toetsmatrijs en taxonomie), eisen voor het behoud van een registratie (bijvoorbeeld voldoende praktijkervaring, het volgen van cursussen, enz.) en bepalingen inzake de intrekking van de registratie. Van de registerbeheerder wordt verwacht dat hij alle belanghebbenden betrekt bij de invulling en het beheer van de registratie-eisen, zodat deze draagvlak hebben binnen een sector. De registerbeheerder kan tot taak hebben het register bij te houden van personen die met goed gevolg het examen hebben afgelegd en voldoen aan de eisen om hun registratie te behouden.
  • Er kunnen een of meer exameninstituten zijn die beoordelen of een beroepsbeoefenaar aan de eisen voor registratie voldoet (en er is dan ook toezicht op deze exameninstellingen).
  • De minister van SZW wijst de registerbeheerder aan of mandateert zijn verantwoordelijkheden (deels) aan een registerbeheerder. De minister dient ook de registratie-eisen goed te keuren.
  • De Inspectie SZW ziet erop toe dat het betreffende beroep alleen wordt uitgeoefend door personen die geregistreerd zijn in het persoonsregister. Ook houdt de Inspectie toezicht op de registerbeheerder en ziet zij toe op de werking van het stelsel.