OPS: eenmalige financiële tegemoetkoming slachtoffers

Het Organo Psycho Syndroom (OPS), ook wel ‘schildersziekte’ genoemd, komt voor bij mensen die hebben gewerkt met vluchtige organische stoffen (VOS), ook wel oplosmiddelen genoemd.

Wat houdt OPS in?

Door het inademen van deze vluchtige organische stoffen is het mogelijk dat er beschadigingen optreden aan het centrale zenuwstelsel. De hersenaandoening die daaruit voortkomt wordt in de volksmond 'schildersziekte' genoemd, de medische term is organo psycho syndroom (OPS) of chronische encephalopathie veroorzaakt door oplosmiddelen (CSE) . Deze aandoening komt vooral voor bij werknemers die in het verleden zijn blootgesteld aan veel te hoge blootstelling aan deze stoffen.

Tegenwoordig geldt voor veel toepassingen zoals binnenschilderwerk een vervangingsplicht zodat het gebruik van producten met hoge gehaltes aan oplosmiddelen niet meer is toegestaan en producten zonder oplosmiddelen of met lage gehaltes aan oplosmiddelen gebruikt moeten worden. Ook dan zijn goede voorzorgsmaatregelen van belang.

Financiële tegemoetkoming: hoe zit het in elkaar?

In maart 2019 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede kamer gezonden waarin zij heeft beschreven dat zij een regeling voor de financiële tegemoetkoming van OPS-slachtoffers gaat opstellen. De brief bevat de hoofdlijnen voor deze regeling.

In de brief staan de criteria genoemd die zullen gelden om een aanspraak op de regeling te kunnen maken:

  1. Het slachtoffer kan aantonen dat hij een officiële CSE-diagnose heeft verkregen van een van de Solvent Teams aan de universiteiten van Amsterdam en Twente, waarbij de aanvraag niet later is ingediend dan een half jaar na publicatie van de regeling voor de financiële tegemoetkoming van OPS-slachtoffer.
  2. Het slachtoffer heeft geen enkele vorm van een financiële tegemoetkoming gehad voor de schade als gevolg van zijn OPS-aandoening, of een bedrag dat lager is dan het nog vast te stellen normbedrag voor de financiële tegemoetkoming.
  3. Er moet sprake zijn van een blootstelling die in Nederland in loondienst heeft plaats gevonden.

Wanneer treedt de regeling in werking?

Omdat voor het opstellen van de regeling nog veel uitgezocht moet worden en de medewerking van diverse partijen nodig is, zal het enige tijd duren eer de regeling van start kan gaan. De verwachting is dat de regeling op 1 maart kan starten. De eerder genoemde datum van 1 januari bleek niet haalbaar. Pas als de regeling in werking is getreden, kunnen aanvragen voor een tegemoetkoming worden ingediend. Ook zal dan duidelijk worden op welke manier de aanvraag kan worden ingediend.

Het ministerie van SZW werkt met de Stichting OPS en het Solvent Team van de Universiteit van Amsterdam samen bij het opstellen van de regeling en de informatievoorziening over de regeling.

Op deze pagina zal de laatste stand van zaken over de invoering van deze regeling te vinden zijn. Deze pagina bevat alle informatie die op dit moment bekend is en wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt. Zodra de regeling van start gaat zal dat hier vermeld worden. Ook zal dan duidelijk worden hoe de aanvraag ingediend kan worden. U wordt verzocht tot die tijd het Solvent Team van de UvA niet onnodig te belasten met informatieverzoeken.

Meer informatie: