Vallen

Er zijn arbeidsongevallen waarbij een val de oorzaak is. Het slachtoffer zelf kan tijdens de werkzaamheden op diverse manieren ten val komen, maar ook materialen kunnen vallen en ongelukken veroorzaken. Hieronder staat een opsomming van verschillende valcategorieën.

Vallen

Val van vaste trap of helling - Dit betreft alle soorten trappen. Van ladders tot de reguliere trappen in kantoren om bijvoorbeeld naar het bedrijfsrestaurant te komen.

Vallen van een steiger - Bij valongevallen van een steiger horen ook de ongevallen waarbij het slachtoffer aan het werk was bij de op- of afbouw van de steiger.

Struikelen of uitglijden - Struikelen kan bijvoorbeeld gebeuren over rondslingerend materiaal. Uitglijden kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld bevuilde werkoppervlakken. In alle gevallen betreft het een ongeval waarbij het slachtoffer zijn werk staand of lopend uitvoerde.

Vallen van hoogte - gat in de grond - Tot deze categorie horen ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk in de onmiddellijke nabijheid komt van gaten, putten en\of openingen in de grond. Het gaat hier om al dan niet afgedekte en\of (met randbeveiliging) afgeschermde openingen groot genoeg om geheel of gedeeltelijk in te vallen. Het gaat niet om grote uitsparingen en openingen in verdiepingsvloeren en daken, voor bijvoorbeeld trap of lichtkoepels of nog aan te brengen installaties, zoals een lift.

Val van beweegbaar platform - Wanneer een werknemer zich tijdens het werk bevindt op een beweegbaar platform of cabine spreek je van een ongeval door een val van een beweegbaar platform. Hieronder vallen ook ongevallen door een val uit bijvoorbeeld een werkbak of lift.

Val van stilstaand voertuig - In deze categorie arbeidsongevallen door een val moet men denken aan een val van bijvoorbeeld het dak van een cabine, het dak van een laadbak, oplegger. Ook valongelukken tijdens het klimmen op de zijkanten van stilstaande voertuigen vallen hieronder.

Vallende voorwerpen kranen - Ongevallen in deze categorie betreffen slachtoffers die tijdens het werk bezig zijn met het werken aan de lading van een hijskraan of tijdens het werk om andere redenen in de directe nabijheid van een hijskraan zijn.

Geraakt door rollende of schuivende voorwerpen - Wanneer de werknemer direct werkt met (of tijdens het werk in de directe nabijheid is van) voorwerpen die kunnen rollen, schuiven of glijden kunnen ongevallen ontstaan binnen deze categorie. Voorbeelden van deze voorwerpen zijn: (gestapelde) platen, staven, pijpen, containers, dozen, vaten, stenen, zand en andere losse materialen. Voertuigen vallen hier niet onder.

Vallen van hoogte - dak, werkbordes of verdieping - Tot deze categorie behoren ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk op daken komt, in de onmiddellijke nabijheid komt van al dan niet beveiligde randen van verdiepingsvloeren balkons of werkbordessen, loopvloeren of looppassages. Hiertoe behoren geen steigers en steigervloeren, rolsteigers, (stilstaande) bouwliften, hoogwerkers, of magazijnstelling vloeren.

Contact met vallende voorwerpen - niet uit kranen - Deze categorie is onder te verdelen in vier subcategorieën. Ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk betrokken is bij:  

  • het tillen van lasten met behulp van heftrucks, palletwagens of andere mechanische til-installaties (exclusief hijskranen);
  • het verplaatsen van lading door middel van transportkarren (daaronder worden zowel karren die men zelf moet voortduwen als karren met een eigen aandrijving of karren op een transportband verstaan);
  • het handmatig verplaatsen van lading;
  • activiteiten of in situaties komt waarbij voorwerpen die vast horen te zitten op personen kunnen vallen. Denk daarbij aan onderdelen van machines, stapels of bundels van materialen, bouwmaterialen. 

In de eerste drie situaties gaat het om drie soorten activiteiten: 

  1. het actief betrokken zijn bij het tillen van de lasten;
  2. het passief betrokken zijn bij die handelingen (iemand aanwijzingen geven, de buurt vrij houden, klaar staan om iets aan te pakken);
  3. het totaal niet betrokken zijn bij die handelingen, maar wel het gevaar lopen door een voorwerp getroffen te worden door toevallig in de buurt te zijn. 

Vallen van hoogte - onbeschermd op hoogte werken - Hiertoe behoren de ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk op andere constructies of hoogten komt waarbij geen specifieke valbeveiliging aanwezig is. Ook behoren hiertoe de ongevallen waarbij het beklimmen of zich op de hoogte bevinden niet of slechts sporadisch de bedoeling is en dan alleen met medeneming van eigen valbeveiliging.

Vallen van hoogte - ladders - Dit zijn de ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk: 

  1. klimt op vaste ladders (dit zijn ladders die duurzaam bevestigd zijn aan de te beklimmen constructie, bijvoorbeeld kooiladders of ladders vast bevestigd aan een opslagtank of tankwagen (Let wel: hieronder vallen niet de ladders die bevestigd zijn aan steigers);
  2. klimt op verplaatsbare ladders (enkele of uitschuifbare);
  3. klimt op trapjes (inclusief reformladders, keukentrapjes, A-ladders, etc.).