Brandpreventie

Brand is gevaarlijk en schadelijk, maar ook hevige rookvorming door vuur kan dodelijke slachtoffers eisen. In geval van nood moeten werknemers daarom snel en veilig een gebouw kunnen verlaten. Door te oefenen met een intern ontruimingsplan weet iedereen in geval van nood de snelste route naar buiten te vinden.

Brandblusser

Bedrijfsveiligheid 

Vuur en hitte zijn voor de hand liggende gevaren van brand in een bedrijf. Rook, het vrijkomen van giftige stoffen en gevaarlijke stoffen die kunnen exploderen, zijn minstens zo bedreigend voor de gezondheid.

Er moeten diverse maatregelen worden genomen om de kans op een brand tot een minimum te beperken. Als er brand uitbreekt, dan moet een beroep worden gedaan op deskundige en professionele ondersteuning. Voor het opvangen van de eerste gevolgen en het evacueren van de medewerkers is dat de Bedrijfshulpverlening. Bij bedrijven met een hoog risico is dat de bedrijfsbrandweer. Uiteraard moeten de rookmelders en de brandblussers elk moment in werking gesteld kunnen worden en moeten vluchtwegen duidelijk herkenbaar en vrij toegankelijk zijn.

Eisen en voorschriften

In het Bouwbesluit staat precies aangegeven welke eisen gelden voor de constructie en het gebruik van een gebouw in verband met brandveiligheid. Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Voor speciale gebouwen – zoals verpleeghuizen, kinderdagverblijven en horecagelegenheden – is bovendien een gebruiksvergunning vereist. De gebruiksvergunning geeft aan of is voldaan aan alle voorschriften, waaronder die voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand.

Tips voor brandpreventie

Voor de eerste opvang van een uitbrekende brand moet een aantal voorzieningen aanwezig zijn. De NEN-norm 4001:2006 stelt bijvoorbeeld de norm voor het aantal brandblussers in een gebouw.

Brandpreventie houdt in:

  • voldoende brand- en rookmelders;
  • regelmatige controle van de brand- en rookmelders;
  • voldoende blusmiddelen die direct beschikbaar zijn en gebruiksklaar;
  • instructie van de gebruikers;
  • veilige en herkenbare vluchtroutes; in de gaten houden dat er in het dagelijks werk geen blokkades ontstaan door meubilair of opslage van andere spullen;
  • voldoende en goed getrainde bedrijfshulpverleners. Een opleiding tot bedrijfshulpverlener is nuttig en kan ook buiten het werk heel goed van pas komen.

Meedenken over brandpreventie

Meedenken over preventie vergroot de betrokkenheid bij veilig werken. Als iedereen weet waarom voorschriften noodzakelijk zijn, is de bereidheid deze voorschriften in acht te nemen het grootst.

Aandachtspunten:

  • Het rookverbod streng handhaven en roken alleen toestaan in de speciale ruimtes die daarvoor zijn aangewezen.
  • Maak speciale veiligheidsafspraken voor werken met hoge temperaturen, zoals lassen en slijpen.
  • Neem extra maatregelen tegen brandrisico's als mensen van buiten het bedrijf worden aangesteld om te lassen of bijvoorbeeld dakbedekking aan te brengen.