Overige wetten over rechten en plichten op de werkvloer

Naast de Arbowet zijn er ook andere wetten die zich richten op rechten en plichten op de werkvloer. Deze zijn van belang voor zowel werkgevers als werknemers:

 • Arbeidstijdenwet – Deze wet beschermt werknemers tegen het maken van te lange werktijden en regelt het werken op zondag, bij nachtdiensten en door kinderen.
 • Wet arbeid en zorg – Regelt onder andere het recht op vakantiedagen en andere vormen van verlof.
 • Wet verbetering Poortwachter – Opgezet om langdurig ziekteverzuim van werknemers tegen te gaan. 
 • Algemene Wet Gelijke Behandeling – Beschermt burgers (en dus ook werknemers) tegen ongeoorloofd onderscheid.
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte - Deze wet heeft tot doel discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte te bestrijden en de gelijke behandeling te bevorderen van mensen met een handicap of chronische ziekte op de belangrijkste terreinen van het maatschappelijk leven – waaronder ook arbeid.
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Deze wet verbiedt het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid. 
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid - Deze wet verbiedt het maken van onderscheid op basis van leeftijd op het gebied van arbeid.
 • Tabakswet - Regelt het recht op een rookvrije werkplek.
 • Burgerlijk Wetboek – Hierin staat onder andere dat werkgevers verplicht zijn om goed werkgeverschap te tonen. Ook andere zaken, zoals het verbod op discriminatie is hierin nog apart geregeld.
 • Wetboek van Strafrecht – Extreme overtredingen kunnen ook via het Wetboek van Strafrecht behandeld worden: bij geweld, ongewenste intimiteiten of grove nalatigheid van een werkgever.
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – In deze wet staan de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Per 1 januari 2020 veranderen deze regels. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en krijgen oproepkrachten meer zekerheid op werk en inkomen.