Kantoorwerkplekken

In het Arbobesluit zijn richtlijnen opgenomen voor kantoorwerkplekken, zodat kantoren veilig en gezond kunnen worden ingericht. Ook zijn er een aantal concrete normen voor kantoorwerkplekken opgesteld door NEN.

Artikel 3.19 van het Arbobesluit vormt de wettelijke basis voor de minimale afmetingen van kantoorwerkplekken. Artikel 3.19 stelt het volgende:

  • De afmetingen en het luchtvolume van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer zonder gevaar voor de veiligheid, de gezondheid of het welzijn zijn arbeid kan verrichten.
  • De afmetingen van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer bij het verrichten van zijn arbeid over voldoende bewegingsruimte beschikt.
  • Indien in verband met de aard van de arbeid niet aan het tweede lid kan worden voldaan, is in de nabijheid een andere open of besloten ruimte met voldoende bewegingsvrijheid voor de betrokken werknemers beschikbaar.

Concrete normen voor kantoorwerkplekken

De NEN 1824:2010 omvat de normen met betrekking tot de vloeroppervlakten benodigd voor werkplekken voor kantoorwerkzaamheden (administratieve en informatie verwerkende taken). Deze norm beschrijft vanuit ergonomisch oogpunt de minimumeisen voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van werkplekken in administratieve ruimtes en kantoren.

De gestelde normen ten aanzien van oppervlakte zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. Op de website van de Ergonomiespecialist vind je meer informatie over de normen per categorie en een berekeningswijze voor benodigd vloeroppervlak.  

Beeldschermwerk

In het Arbobesluit (artikel 5) zijn een aantal richtlijnen voor werkgevers opgesteld voor beeldschermwerk:

  • De arbeid aan een beeldscherm is zodanig georganiseerd dat deze arbeid op gezette tijden wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de belasting van het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt verlicht.
  • In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt specifiek aandacht besteed aan de gevaren voor het gezichtsvermogen en die van de fysieke en psychische belasting als gevolg van arbeid aan een beeldscherm.

Daarnaast beschrijft het Arbobesluit een aantal maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers.
Zie voor meer informatie de pagina “Wat zegt de wet over beeldschermwerk” op het Arboportaal.
Kijk voor meer informatie over de kantoorwerkplek naar het Kennisdossier Werkplekinrichting van Arbokennisnet.
Zie voor meer informatie de pagina "Instellen werkplek".