Aanpak van het programma

Alle activiteiten zijn erop gericht om branches en bedrijven te ondersteunen bij (het zelf organiseren van) eerlijk, gezond en veilig werk. De initiatieven dienen uit te gaan van een preventieve aanpak: het voorkomen van oneerlijk, ongezond en onveilig werk. Hiervoor zijn verschillende typen interventies in te zetten. Die zijn onder te verdelen in agenderen, motiveren en inspireren. Het ministerie van SZW kan hierbij ondersteunen en faciliteren.

Agenderen

Om een onderwerp op de agenda te krijgen moet het onderwerp aandacht krijgen binnen de organisatie. Dit kan door het delen van kennis, en het verbinden en uitwisselen van ervaringen.

Een goed voorbeeld hiervan komt uit de betonindustrie: hier werd middels het opzetten van een buddynetwerk het veiligheidsbewustzijn vergroot. Cursisten voerden bij hun ‘buddies’ observatierondes uit op bedrijfslocaties, en werden observaties en ervaringen gedeeld. Het netwerk is na afloop van de pilot in stand gebleven en een krachtig instrument gebleken voor de uitwisseling van kennis en ervaringen.

Daarnaast is het van belang om te zorgen voor bewustwording, waarbij communicatie een krachtig instrument is.

Motiveren en inspireren

Een sterk initiatief vanuit de overkoepelende branche kan een belangrijk vehikel zijn voor om de achterban te motiveren en inspireren om zelf aan de slag te gaan met eerlijk, gezond en veilig werk. Voorbeelden van initiatieven zijn keurmerken en gedragscodes, het promoten van goede voorbeelden en storytelling.

Een voorbeeld uit de schoonmaakbranche: de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (tegenwoordig Schoonmakend Nederland) heeft de code Verantwoordelijk Marktgedrag integraal opgenomen als één van de drie pijlers in het OSB-keurmerk. De code heeft geleid tot betere aanbestedingen, een transparantere markt en is inmiddels ook overgenomen door aanpalende sectoren (beveiliging, verhuizers).

Ondersteunen en faciliteren

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk kan branches en bedrijven ondersteunen bij het opzetten van activiteiten zoals hierboven genoemd. We doen dit door bestaande goede voorbeelden breed te delen, branches en bedrijven met elkaar in verbinding te brengen en bijeenkomsten te organiseren ten behoeve van bewustwording. Maar ook door bestaande instrumenten beschikbaar te stellen, of zo nodig financiële ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling van innovatieve en breed inzetbare initiatieven.