Een toekomstvisie op bevorderen van naleving van de arbowetgeving

Tijdens de focusgroepen over de Arbovisie 2040 denken verschillende stakeholders na over gezond en veilig werken in de toekomst. Eind juni vond een focusgroep plaats over het bevorderen van de naleving van de arboregelgeving: wat zijn de sterke en zwakke punten van de huidige situatie, wat is de visie op naleving in de toekomst en hoe kan deze in de praktijk gebracht worden?

Arbovisie focusgroep bevordering naleving

Ontwikkelingen met impact op naleving

Om na te denken over naleving in de toekomst, bespraken de deelnemers in de focusgroep eerst een aantal belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op naleving. Zo noemden zij onder andere dat in de toekomst veel nieuwe arbeidsrisico’s gaan ontstaan (bijvoorbeeld op het gebied van chemische stoffen en digitalisering), het opleidingsniveau zal stijgen in de komende jaren en een toenemend aantal flexwerkers en arbeidsmigranten doet zwaar en gevaarlijk werk. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd, bespraken zij hun toekomstvisie op naleving. Hieronder worden elementen uit deze toekomstvisie samengevat. Lees het volledige verslag van de focusgroep.

Verantwoordelijkheid van opdrachtgevers

Het is van belang dat bedrijven weten hoe zij de Arbowet kunnen naleven en dit kunnen doen op een praktische, haalbare manier. Hierbij gaven de deelnemers aan dat opdrachtgevers (zoals aannemers en gemeenten) meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld als er een ongeluk gebeurt.

De rol van Inspectie SZW

Er liggen kansen voor de Inspectie SZW. Zo kunnen zij meer datagestuurd te werk gaan, waardoor zij aan de hand van data kunnen bepalen bij welke bedrijven wel en niet geïnspecteerd hoeft te worden. Ook is het belangrijk dat Inspectie SZW een meer stimulerende rol krijgt in de handhaving in plaats van enkel een controlerende rol. Daarnaast gaven de deelnemers aan dat de boetes op dit moment hoog genoeg zijn, maar weinig indruk maken. Daarom is het belangrijk om te kijken naar andere sancties die meer impact hebben op bedrijven, zoals het sluiten van de zaak voor een week.

Meer differentiatie

Er zitten grote verschillen tussen branches en (individuele) bedrijven. Er is bijvoorbeeld grotere onbekendheid met regelgeving bij kleinere bedrijven en er zijn zowel welwillende als niet-willende bedrijven op het gebied van naleving van de Arbowet. In de toekomst zou hierbij meer differentiatie mogen komen in de handhaving, en er zouden meer zelfhulpinstrumenten voor het mkb ontwikkeld kunnen worden.

Meer communicatie

Meer en betere communicatie is belangrijk om de bewustwording en het kennisniveau te verhogen en om ervoor te zorgen dat de Arbowet goed uitgelegd wordt aan iedereen. Zo is het belangrijk dat er meer aandacht komt bij bedrijven voor de lange termijn effecten als gevolg van onveilig en ongezond werk. Ook kunnen de overheid en brancheorganisaties door middel van positieve communicatie meer focus leggen op de voordelen voor bedrijven om te investeren in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Gevaarlijk werk door vaste werknemers

De uitvoering van gevaarlijk werk dient volgens de deelnemers gelegd te worden bij werknemers met vaste contracten die veel ervaring met het type werk hebben. Hierdoor wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren in deze mensen en hen de juiste instructies en voorlichting te geven, zodat zij bekend raken met de procedures en voorschriften.

Lees het volledige verslag van de focusgroep.