Over de Agenda Arbeidsveiligheid 2050

Veiligheid op het werk is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Er zijn veel acties ondernomen om de arbeidsveiligheid van werknemers te verbeteren. Desondanks neemt het aantal arbeidsongevallen toe. Een debat over de te treffen maatregelen lijkt nodig. De inzet van het ministerie van SZW is om de veiligheid op het werk weer verder te verbeteren.

Doel

Het ministerie streeft naar een gezamenlijke ‘Agenda Arbeidsveiligheid 2050’. Het doel van dit traject is om – op basis van trends en ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt – kennisontwikkeling te stimuleren, instrumenten te ontwikkelen en de implementatie daarvan te bevorderen. Ook wetgeving, onderzoek en praktijkvoorbeelden liggen hierbij aan de basis. Dit resulteert in een agenda, waarin speerpunten en/of prioritaire thema’s worden benoemd. Daarmee kan én moet iedereen aan de slag. 

Aanpak en planning

Het ministerie van SZW wil samen met relevante partijen uit de praktijk tot een agenda komen en deze samen met hen uitvoeren. In dit kader worden momenteel (2019) verkennende gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen en deskundigen uit verschillende sectoren in de markt. Het voornemen is om dit jaar vanuit SZW creatieve denksessies en rondetafelgesprekken te organiseren. Daarin gaan wordt samen met belangrijke gesprekspartners uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap nader gesproken over thema’s die belangrijk zijn op het gebied van arbeidsveiligheid. Dit resulteert in een ‘Agenda Arbeidsveiligheid 2050’, waarin de meest belangrijke ontwikkelingen, kansen op de arbeidsmarkt en risico’s in kaart izjn gebracht. Het ministerie van SZW gaat vervolgens aan de slag met de gekozen richtingen van deze agenda, samen met de belanghebbende partijen uit de praktijk.