Meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners: internetconsultatie geopend

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel gedaan voor de wijziging van de Arbowet in verband met de invoering van een meldplicht bij arbeidsongevallen en vergewisplichten voor uitleners. Iedereen die wil reageren op het voorstel, kan tot en met 25 mei suggesties doen via een internetconsultatie.

Wettelijk verplichte arbocertificaten

Het wetsvoorstel heeft als doel de veiligheid van uitzendkrachten (uitgeleende werknemers) op de werkvloer te verbeteren. Burgers, bedrijven en instellingen worden uitgenodigd om mee te denken over het wetsvoorstel. Reageren kantot en met 25 mei via de website van nternetconsultatie.

Meldplicht uitleners

Nieuw in de wet is dat niet alleen inleners (de werkgever die de uitzendkracht inhuurt) maar ook uitzendbureaus ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van uitgeleende werknemers moeten gaan melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast worden uitzendbureaus verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn getroffen om de werknemers weer veilig aan het werk te laten gaan.

Dit moet de veiligheid van uitzendkrachten verbeteren, waar veel arbeidsmigranten onder vallen. Uitgangspunt van de wetswijziging is dat zowel de uitlener als de inlener de verantwoordelijkheid en zorgplicht draagt voor uitgeleende werknemers.

Internetconsultatie

Ministeries voeren consultaties uit over onder meer concepten van wetten. Door internetconsultatie krijgen burgers, bedrijven en instellingen de kans om te reageren op een wetsvoorstel. Ze kunnen suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de wetgeving te verbeteren.

Alle reacties worden verzameld en gebruikt voor het eventueel verbeteren van het voorstel. Van het resultaat van de consultatie wordt in hoofdlijnen verslag gedaan op de website.