Handreiking 'Eerlijk gezond en veilig werk in de thuiszorg' gepubliceerd

Onlangs is in opdracht van SZW en ISZW en in overleg met de VNG de handreiking ‘Eerlijk, gezond en veilig werk in de thuiszorg' gepubliceerd. Dit is een handreiking aan gemeenten in hun rol als opdrachtgever in het sociaal domein.

Nieuws beeld Handreiking EGVW sociaal domein gemeenten

Uit onderzoek is gebleken dat werknemers in de thuiszorg zich vaker dan andere werknemers ziekmelden om een reden die te maken heeft met het werk. Het gaat dan om een derde van alle ziekmeldingen. Gemeenten zijn, naast zorgverzekeraars, een belangrijke opdrachtgever voor thuiszorgorganisaties. Gemeenten kopen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet o.a. huishoudelijke hulp en begeleiding in bij thuiszorgorganisaties.

Belangrijke rol voor opdrachtgevers

Deze nieuwe handreiking wil opdrachtgevers, waaronder gemeenten, er bewuster van maken hoe belangrijk het is dat zij in hun rol als inkoper (meer) aandacht hebben voor eerlijk, gezond en veilig werken in de thuiszorg. Naast de aandacht tijdens de inkoopprocedure, is het nodig om dit onderwerp structurele aandacht te geven gedurende de looptijd van het contract met thuiszorgorganisaties.

Tips en voorbeelden

De handreiking geeft concrete tips en voorbeelden om eerlijk, gezond en veilig werk de belangrijke plaats in inkoop te geven die het verdient. Er worden vijf verschillende manieren onderscheiden om aspecten van eerlijk, gezond en veilig werk een plaats te geven in een aanbesteding: (1) als uitvoeringsbepalingen (eisen aan de uitvoering van de opdracht), (2) als uitsluitingsgronden, (3) als geschiktheidseisen, (4) als selectie-eisen, en (5) als gunningscriteria.

Na gunning van contracten start de implementatie en uitvoering. Hier start ook het toezicht vanuit de gemeente. In monitoring, management-informatie, en periodieke aanbieder-gesprekken wordt nagegaan of aanbieders aan de afspraken voldoen.