Geef nu je input voor het Ontwerp Nationaal Actieprogramma Radon

Van donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 20 januari 2021 kun je een zienswijze indienen over het Ontwerp Nationaal Actieprogramma Radon, waarbij je specifiek in kan gaan op de voorgestelde acties en maatregelen.

Wat is het Nationaal Actieprogramma Radon?

De doelstelling van dit actieprogramma is om de langetermijnrisico’s van blootstelling aan radon te beheersen. Het uitgangspunt is dat de gemiddelde radonconcentratie binnenshuis in de toekomst niet zal toenemen. Het Nationaal Actieprogramma radon geeft invulling aan het Nederlandse radonbeleid.

Wat is radon?

Radon is een radioactief edelgas dat door natuurlijk radioactief verval continu gevormd wordt in de bodem en in bouwproducten. Door dit natuurlijke proces komt radon voortdurend vrij in onze leefomgeving. Radon kan door radioactief verval veranderen in een niet-gasvormige radioactieve stof. Deze stof kan zich hechten aan zwevende stofdeeltjes. Deze stofdeeltjes blijven na inademing achter in de longen en geven daar ioniserende straling af. Die straling kan bijdragen aan het ontstaan van longkanker. Daarnaast is erkend dat roken in combinatie met blootstelling aan hoge niveaus van radon een groter individueel risico op longkanker oplevert dan deze factoren los van elkaar.

Werken met radon

In het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is een bepaling opgenomen die als doel heeft werknemers te beschermen tegen bestaande blootstellingsituaties. Hiermee worden situaties bedoeld die worden veroorzaakt door blootstelling aan radon dat afkomstig is van de werkplek zelf. Wanneer er over een vastgesteld referentieniveau heen wordt gegaan, moet deze blootstelling worden opgeteld bij de geplande blootstelling tijdens het werk. In het Bbs is het maximum voor radon op de werkplek, net als voor woningen, op 100 Bq/m3 gesteld. Hierbij kunnen hogere waarden tot 300 Bq/m3 worden vastgesteld, als de nationale omstandigheden dit rechtvaardigen.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Op sommige plekken kan het nodig zijn om extra maatregelen te nemen om de radonconcentratie te verlagen. Indien na onderzoek werkplekken worden geïdentificeerd waar de radonconcentratie als jaargemiddelde hoger is dan het nationale referentieniveau (100 Bq/m3), dan is het nodig op deze werkplekken extra maatregelen te treffen om de concentratie zoveel mogelijk terug te dringen. In het Nationaal Actieprogramma Radon staat omschreven dat het RIVM onderzoek doet naar de radonconcentratie op werkplekken om mogelijk deze werkplekken te kunnen identificeren. Zo wordt er op dit moment vervolgonderzoek uitgevoerd naar grondwaterzuiveringsstations van drinkwaterbedrijven en grotten.

Waarom een Nationaal Actieprogramma?

De Europese richtlijn 2013/59/Euratom verplicht iedere lidstaat om een nationaal actieprogramma radon vast te stellen. Het Nationale Actieprogramma dat nu ter inzage ligt, bevat het huidige Nederlandse radonbeleid. De doelstelling van dit actieprogramma is om de langetermijnrisico’s van blootstelling aan radon te beheersen. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemiddelde radonconcentratie binnenshuis in de toekomst niet zal toenemen.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Je kunt de zienswijze digitaal indienen of per post. Op deze pagina vind je informatie over het indienen van de zienswijze.