COVID-19-uitbraak benadrukt belang van bewustwording over bescherming werkenden tegen blootstelling biologische agentia

In een nieuw verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van een groot project om de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten zoals infectieziekten en allergieën aan te pakken.

biologische agentia

Samen bewustzijn creëren van het belang om in balans te blijven

Hoewel het project werd uitgevoerd vóór de COVID-19-pandemie, zijn de bevindingen van het project gezien de huidige wereldwijde situatie zeer relevant. De nadruk ligt op het belang van bewustmaking en het geven van prioriteit aan de preventie van door biologische agentia veroorzaakte werkgerelateerde ziekten op alle niveaus. Ook geven de resultaten onder meer inzicht in de betrokken sectoren, kwetsbare groepen, nieuwe risico’s en monitoringsystemen.

Covid-19 opgenomen in lijst biologische agentia

De Europese Commissie heeft in samenspraak met het Europees Parlement en de Raad op 3 juni via een (wijziging) update van de Richtlijn voor biologische agentia SARS-CoV-2 opgenomen in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat deze bij de mens infectieziekten kunnen verwekken. In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt expliciet verwezen naar de categorie-indeling in de Europese Richtlijn. SARS-CoV-2, het nieuwe coronavirus dat het ziektebeeld COVID-19 veroorzaakt, wordt in de Richtlijn geclassificeerd als biologisch agens in categorie 3. De wijziging van de richtlijn is in werking getreden, maar dient te worden geïmplementeerd met ingang van 24 november 2020. Dit brengt enkele verantwoordelijkheden of taken met zich mee voor werkgevers. Momenteel voldoen de laboratoria die gericht werken met het virus al aan de maatregelen die verbonden zijn aan de classificatie van SARS-CoV-2 in categorie 3. Over de wijziging zal alsnog ruim voor de implementatie van de wijziging worden gecommuniceerd richting werkgevers en werknemers in het veld. Hierover volgt later meer informatie.

Meer informatie vind je in het verslag ‘Biologische agentia en preventie van arbeidsgerelateerde ziekten: een onderzoek’.

Tevens staat er meer informatie in het persbericht op de website van EU-OSHA.