Het belang van kennis over gezond en veilig werken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de afgelopen maand in gesprek gegaan met verschillende stakeholders om te onderzoeken hoe Nederlanders veiliger en gezonder kunnen werken in de toekomst. Eén van de gesprekken ging over het belang van kennis over arbeidsrisico’s en methoden en ideeën om deze risico’s aan te pakken. Met meer kennis hierover kan namelijk het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten worden verminderd in de toekomst.

De focusgroep over kennis werd georganiseerd in het kader van de Arbovisie 2040 en werd bijgewoond door Long Alliantie Nederland (LAN), VU MC, TNO, RIVM, OVAL, VHP, Volandis, SZW en de Inspectie SZW. Lees het volledige verslag hier. Hieronder worden een aantal belangrijke punten van de focusgroep samengevat.

Hoe verbeteren we kennis over gezond en veilig werken in de toekomst?

Maak kennis meer doelgroepspecifiek, toegankelijk en praktisch toepasbaar 

Het is van belang om de kennisontwikkeling over arbeidsrisico’s beter te laten aansluiten op de verschillende kennisbehoeften van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld het mkb en zzp’ers. Daarnaast noemden de deelnemers dat werknemers, kleine bedrijven en zzp’ers nog niet voldoende worden bereikt met de juiste kennis en dat deze kennis vaak niet voldoende toepasbaar is in de praktijk. Bijvoorbeeld op het gebied van gevaarlijke stoffen dient de kennisdeling laagdrempeliger en begrijpelijker te worden.

Dicht de kloof tussen weten (kennis) en doen (gedrag)

De deelnemers gaven aan dat kennisimplementatie een belangrijke opdracht voor de toekomst is. Dit kan bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van technologische innovaties (zoals interactieve apps, e-learnings, safe-by-design, self-monitoring met wearables), meer focus op de gedragscomponent te leggen en het beleid op het gebied van de arbocatalogi en RI&E aan te scherpen.

Integreer kennis over arbo

Er is meer samenwerking en kennisuitwisseling gewenst tussen de reguliere- en bedrijfszorgverlening. Ook is het belangrijk om al vroeg te beginnen met bewustwording en kennisoverdracht, bijvoorbeeld door kennis over gezond en veilig werken te integreren in de beroepsopleiding. Daarnaast noemden de deelnemers het belang van netwerkstructuren, waarin verschillende expertises en deskundigen samen worden gebracht om kennis uit te wisselen.

Investeer meer in pilots en actieonderzoeken

Volgens een aantal deelnemers is het belangrijk om minder te investeren in kennisontwikkeling zelf, maar meer in ‘kennisvalorisatie’. Door het inzetten van pilots en actieonderzoek kan beter worden onderzocht of kennis ook toepasbaar is in de praktijk.

Lees het volledige verslag.

Denk mee!

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar postbusarbovisie2040@minszw.nl.