Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer

Om een veilige cultuur te creëren op de werkvloer, is het belangrijk om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan. Eén van de maatregelen die werkgevers kunnen nemen om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken is het gebruiken van een gedragscode. Dit kan bijdragen aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Om werkgevers praktische informatie te geven over het opstellen van een gedragscode is een Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer ontwikkeld.

Handreiking ongewenst gedrag

De Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen komen in elke professionele werkomgeving voor. Het gaat hierbij om situaties in de omgang tussen personen in de werkomgeving, zoals ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden maar ook van derden zoals klanten en patiënten. Vormen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zijn onder andere pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld. De handreiking is gericht op (on)gewenste omgangsvormen tussen collega’s en/of leidinggevende(n).

De handreiking geeft een stappenplan met aandachtspunten voor het opstellen van een gedragscode over (on)gewenste omgangsvormen. Ook is aandacht besteed aan het actualiseren en levend houden van de gedragscode en het belang om werknemers en andere professionals in de organisatie erbij te betrekken.

Voordelen van een gedragscode (on)gewenste omgangsvormen

Waarom zou je als organisatie gedragscode (on)gewenste omgangsvormen opstellen?

  • De directie draagt uit dat ze het bestrijden van ongewenste omgangsvormen serieus neemt en dat ongewenst gedrag op geen enkele manier getolereerd wordt.
  • Een gedragscode zorgt voor eenduidige communicatie door een beschrijving van (on)gewenst gedrag te geven.
  • Een gedragscode ondersteunt een professionele houding van werknemers, doordat duidelijk beschreven is wat de organisatie van iedere werknemer verwacht.
  • Een gedragscode geeft houvast om collega’s aan te spreken op overtreding van gedragsregels.
  • Met een gedragscode laat de werkgever zien daadwerkelijk beleid te voeren tegen ongewenste omgangsvormen.

In de handreiking staan nuttige praktijkvoorbeelden en tips om een gedragscode (on)gewenste omgangsvormen te maken die past bij de organisatie en een zo groot mogelijk draagvlak heeft bij iedereen op de werkvloer.

De Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen is op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door TNO samengesteld en ontwikkeld. Bij de totstandkoming van de handreiking is input gevraagd aan werkgevers- en werknemersorganisaties en andere experts. Tevens is de toepasbaarheid van de handreiking in de praktijk getoetst bij verschillende organisaties. Bij de aanpak van ongewenste omgangsvormen kan de werkgever ook overgaan tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon kunt u vinden in de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.