Advies Gezondheidsraad: Blootstelling aan DEGME kan ontwikkeling van ongeboren kind schaden

Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met de stof diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME) kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Vrouwen die zwanger zijn, kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

DEGME wordt onder meer gebruikt als toevoeging aan brandstof voor vliegtuigen en in professionele drukinkt en textielverf. Op verzoek van het ministerie van SZW ging de Gezondheidsraad na of DEGME kwaad kan voor de ontwikkeling van het ongeboren kind en de vruchtbaarheid. Ook is beoordeeld of DEGME nadelige effecten geeft op of via de borstvoeding. De bevindingen van de commissie vertalen zich in een classificatievoorstel, dat is geformuleerd op de door de Europese Unie vastgestelde manier.

Op grond van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken stelt de Gezondheidsraad voor om DEGME alleen te classificeren voor effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Op basis van deze effecten wordt voorgesteld om DEGME te classificeren als een stof die wordt verondersteld schadelijk te zijn voor de menselijke voortplanting (EU-categorie 1B) en de etiketten te vermelden H360D. Over de effecten op de vruchtbaarheid en op of via borstvoeding zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om conclusies te trekken.

Het advies van de raad dient als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof. DGME wordt per januari 2018 toegevoegd aan de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen.

De publicatie 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (DEGME) (nr. 2017/21) is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting. Het advies is te downloaden via de website van de Gezondheidsraad.