Laatste kans subsidieaanvraag kennisdeling re-integratieproces

Houd jij je bezig met kennisdeling en netwerkvorming rond de re-integratie van een zieke werknemer? Tot en met dinsdag 15 november 2022 14.00 uur kun je nog subsidie aanvragen voor je initiatieven. ZonMW stelt subsidie beschikbaar voor twee projecten: het organiseren van een structureel overkoepelend kennisnetwerk én het stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken.

Geldbriefjes euro's

Hoe kan een nieuw netwerk professionals helpen om hun kennis over re-integratie in Nederland te delen en verdiepen? Die vraag staat centraal in het eerste project. Het eerste project is gericht op het organiseren van een structureel, overkoepelend kennisnetwerk rondom de re-integratie van zieke werknemers. Dit netwerk heeft als doel om de bestaande kennisnetwerken over dit thema te versterken en te verbreden. Het netwerk moet breed en toegankelijk zijn. Zo kunnen alle professionals die zich bezighouden met de re-integratie van zieke werknemers zich aansluiten. 

Een partij kan tot € 100.000 subsidie aanvragen voor een project dat maximaal twee jaar duurt. De subsidie is beschikbaar voor:  
•    bestaande kennisnetwerken;
•    Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU-staatssteunrecht;
•    onafhankelijke (communicatie)bureaus met netwerkexpertise.

Activiteiten organiseren om kennis uit te wisselen 

Het tweede project hangt samen met het eerste project. Partijen kunnen namelijk ook een subsidieaanvraag indienen voor activiteiten om kennis uit te wisselen over de re-integratie van werknemers. Ook activiteiten die bestaande kennisnetwerken sterker maken, komen in aanmerking voor een subsidie. Een voorwaarde is dat de organisatoren communiceren over hun activiteiten en na afloop een evaluatie doen. Het overkoepelende kennisnetwerk waarvoor de eerste subsidie beschikbaar is, kan direct inspelen op deze activiteiten. 

Geïnteresseerden kunnen tot € 100.000 subsidie aanvragen voor een project dat maximaal twee jaar duurt. Deze subsidie is beschikbaar voor: 
•    Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU-staatssteunrecht;
•    Kenniscentra, beroepsverenigingen, netwerkorganisaties, kennisplatforms en vergelijkbare partijen, onder voorwaarde dat ze zich aantoonbaar bezighouden met het thema van werk, inkomen en gezondheid;
•    Onderzoeksbureaus of arbodiensten.

Kwaliteit van re-integratieproces verbeteren

De subsidierondes maken onderdeel uit van het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces. Zijn werknemers langere tijd ziek, dan re-integreren ze volgens de stappen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Bij dat proces zijn een hoop professionals en partijen betrokken. Denk daarbij aan bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen, arbodiensten en re-integratiebedrijven. 

Het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces is in het leven geroepen om de kwaliteit van het re-integratieproces van zieke werknemers te verbeteren. Dat gebeurt door het ontwikkelen van kennis. De volgende stap is dat alle betrokken partijen deze kennis gaan toepassen in hun werk. Dat helpt werknemers én hun werkgevers bij terugkeer op de werkvloer na ziekte.