Ziekteverzuim na conflict

Arbeidsconflicten zijn regelmatig een reden tot verzuim. Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, simpelweg omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan overigens wel de oorzaak zijn van ziekte en zo toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

Oplossingen

Het is mogelijk dat partijen (werkgever, werknemer of collega) die betrokken zijn bij een conflict, besluiten tot een ‘afkoelingsperiode’, waarbij ze elkaar na een korte tijd ontmoeten en nadenken over vervolgstappen om de gevolgen van het conflict te beperken. Een werkgever kan een eerste stap zetten door met de werknemer of werknemers open in gesprek te gaan om te kijken of er een oplossing mogelijk is. Wanneer dit niet tot verbetering leidt, kan de bedrijfsarts worden ingeschakeld.

De bedrijfsarts geeft advies over de vraag of de werknemer zijn werk wegens ziekte verzuimt. Afhankelijk hiervan geeft de bedrijfsarts advies over eventuele re-integratie en werkhervattingsmogelijkheden van de werknemer. Wanneer sprake is van een conflict zal de bedrijfsarts conform de geldende STECR-richtlijn over het arbeidsconflict adviseren.

Conflict met arbodienst

Er kan ook een conflict ontstaan tussen de werknemer en de arbodienst, die de oorzaak tot verzuim onderzoekt of begeleidt. Als de arbodienst zich in dit onderzoek onfatsoenlijk of onprofessioneel gedraagt, dan kan de benadeelde een klacht indienen, die in het uiterste geval kan leiden tot maatregelen tegen de arbodienst of bedrijfsarts. Elke arbodienst is wettelijk verplicht een klachtenprocedure te hebben en de werknemer daarop te wijzen.