UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden zij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Ze voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werknemers die ziek zijn en werkgevers met ziek personeel, kunnen dus op den duur met het UWV te maken krijgen.

UWV

Werk boven uitkering

Het bevorderen van arbeidsparticipatie ziet het UWV één van zijn kerntaken. Indien werken onmogelijk is, moet op alternatieve manier voorzien worden in inkomen, waarbij uitkeringen als vangnet kunnen fungeren. Het uitgangspunt blijft: werk boven uitkering. Het stimuleren van werk heeft daarom de eerste prioriteit.

In totaal heeft het UWV de volgende kerntaken:

  • werk – Het aan het werk houden of helpen van de klant, in nauwe samenwerking met de gemeenten.

  • sociaal medische zaken – Het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria.

  • uitkeren – Het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werk niet of niet direct mogelijk is.

  • gegevensbeheer – Zorgen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Ziekmelding

Als een werknemer ziek is, hoeft dat niet direct bij het UWV gemeld te worden. In de 42e week moet de werkgever de werknemer wel ziek melden bij het UWV.

Als werknemers recht hebben op een uitkering op grond van de Ziektewet – bijvoorbeeld omdat werknemers ziek zijn vanwege zwangerschap of orgaandonatie – moet dit ook door de werkgever gemeld worden bij het UWV. Deze melding moet uiterlijk de vierde ziektedag bij het UWV worden gedaan.

Overige taken UWV

Werknemers die ziek zijn en werkgevers die ziek personeel hebben, kunnen bij het UWV verder terecht voor onder andere de volgende zaken:

  • Deskundigenoordeel – Als werkgever en werknemer een verschil van mening hebben over de re-integratie.
  • Beoordeling WIA – Het UWV controleert of werkgever en werknemer genoeg aan de re-integratie hebben gedaan, op basis daarvan wordt bepaald of de langdurig zieke werknemer na 104 weken ziekte recht heeft op een WIA-uitkering.