Instrumenten voor meer veiligheid op het werk

Het is voor alle bedrijven belangrijk aandacht te besteden aan veiligheid op de werkvloer. Vanuit verschillende instanties worden instrumenten en visies ontwikkeld om hier concreet mee aan de slag te kunnen. Hieronder zijn verschillende instrumenten verzameld die ondersteunen in de verbetering van de arbeidsveiligheid. Ontwikkeld door het ministerie van SZW, onder andere onder de vlag van het  Actieplan Arbeidsveiligheid, het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken, maar ook door partners en andere partijen.

Tool Scan Veilig Gedrag en Advies-tool ‘De andere kijk op jouw zaak’

Om snel een beeld te krijgen over de organisatie en het gesprek over gezond en veilig werken op gang te helpen kun je met de korte vragenlijst van de selfassessmenttool ‘De andere kijk op jouw zaak’ aan de slag gaan.

Wil je een uitgebreidere (wetenschappelijk onderbouwd) beeld over hoe het staat met veilig werken in je organisatie kies dan voor de Scan Veilig Gedrag. Na het uitzetten van een uitgebreidere vragenlijst binnen de organisatie, ontvang je een rapportage met tips en adviezen voor verbetering.

  • Advies-tool ‘De andere kijk op jouw zaak’
    Wie wil inventariseren hoe gezond en veilig er binnen een organisatie wordt gewerkt, kan gebruikmaken van de gratis advies-tool ‘De andere kijk op jouw zaak’. Deze toegankelijke tool geeft inzicht in de huidige stand van zaken en biedt tips en voorbeelden om de situatie te verbeteren. Het invullen van een zelfevaluatie via de website of app maakt organisaties bewust van gezond en veilig werken. Ze krijgen inzicht in de huidige prestaties en handvatten voor verdere ontwikkeling. De tool is een middel om gezond en veilig werken bespreekbaar te maken. Zo worden medewerkers en leidinggevenden op ideeën gebracht om samen verbeteringen tot stand te brengen. Naast bekende thema’s als wetgeving en techniek daagt deze tool uit om ook aan de slag te gaan met organisatie en cultuur. De advies-tool is een hulpmiddel om een beweging op gang te brengen van compliance (naleven van procedures en voorschriften) naar participatie, het met elkaar organiseren van gezond en veilig werken en borgen in de bedrijfscultuur.

  • Tool Scan Veilig Gedrag
    Naast het opvolgen van regels en procedures (compliance), dragen medewerkers steeds vaker vrijwillig en (pro)actief bij aan een veilige werkomgeving (participatie). Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen. Participatie helpt de veiligheid in de organisatie naar een hoger plan. Door participatiegedrag bouwen medewerkers zelf actief aan een veilige werkomgeving, omdat ze er belang aan hechten. Het resultaat is een veilige werkomgeving op de lange termijn. Ook aspecten als leiderschap, motivatie, collegialiteit en management spelen een belangrijke rol bij veilig gedrag. In de Scan Veilig Gedrag komen al deze aspecten aan bod, om antwoord te geven op de vraag hoe veilig gedrag op de werkvloer is georganiseerd en wat er te verbeteren valt. Met de Scan Veilig Gedrag neemt u het veiligheidsgedrag in uw organisatie onder de loep. Met dit inzicht kunt u de veiligheid op de werkvloer verder gaan verhogen. Met de scan stelt u vast wat medewerkers en leidinggevenden concreet dóen voor veiligheid op het werk, en waarom. Zowel leidinggevende als medewerkers vullen de scan in (let op, er zijn van beide minimaal 3 deelnemers nodig). Op basis van de ingevulde vraaglijsten wordt er automatisch een feedbackrapport opgesteld met de resultaten en nuttige en concrete tips en adviezen die helpen de veiligheid op de werkvloer naar een nóg hoger plan te brengen.

Doe-het-zelf pakket Gezond en Veilig Werken

Brancheorganisaties en bedrijven kunnen gezond en veilig werken een impuls geven met het doe-het-zelfpakket Gezond en Veilig Werken. In een paar stappen vindt u een passende oplossing. Selecteer eerst brancheorganisatie of bedrijf, vervolgens het thema waar u naar op zoek bent, dan de categorie en kies tenslotte de oplossing waar u meer over wilt weten.

Handvat Gedragscode Gezond en Veilig Werken

De gedragscode is een veelgebruikt instrument om zelfregulering bij bedrijven te stimuleren. Zo’n code kan bijdragen aan blijvende aandacht voor gezond en veilig werken op de werkvloer. Een gedragscode is een afspraak tussen partijen over bijvoorbeeld waarden, normen of regels. Die gelden voor alle organisaties die zich aan de code hebben verbonden. Een code kan worden opgesteld op het niveau van een groep bedrijven of een branche. Wilt u binnen de branche of in een keten van bedrijven overgaan op een vorm van zelfregulering om gezond en veilig werken te bevorderen? Verken dan stapsgewijs aan de hand van het Handvat Gedragscodes of zo’n code het juiste instrument is om het specifieke doel te bereiken. Ontdek hoe u een gedragscode kunt ontwikkelen, implementeren en borgen.

Brochure en checklist ‘Veiligheid tussen de oren’

De brochure ‘Veiligheid tussen de oren’ geeft een beeld van de initiatieven die bedrijven kunnen nemen om de arbeidsveiligheid te bevorderen. Dit zijn interventies ter verhoging van de arbeidsveiligheid, het veiligheidsbewustzijn en een op arbeidsveiligheid gerichte bedrijfscultuur. Daarnaast worden handige tips gepresenteerd aan de hand van goede praktijken. De checklist biedt aanknopingspunten voor het gebruik van de brochure.

Tien tips op weg naar arbeidsveiligheid

Deze tien tips maken de belangrijkste ingrediënten zichtbaar die bijdragen tot arbeidsveiligheid op de werkvloer: van de houding van de medewerkers en de leidinggevenden tot het zichtbaar maken van goede resultaten en het borgen van de veiligheidscultuur in de organisatie. Van al deze tips zijn ook filmpjes gemaakt.

Twaalf stappen om arbeidsveiligheid een plek te geven binnen de organisatie

Dit stappenplan toont bedrijven 12 stappen die genomen dienen te worden om arbeidsveiligheid een actieve plaats in de organisatie te laten innemen. Het plan richt zich op alle lagen van de organisatie: van het management en de preventiecoördinatoren tot de medewerkers. Daarnaast besteedt het stappenplan aandacht aan het analyseren, inspecteren en observeren van veiligheidsrisico’s.

Resultaten Actieplan Arbeidsveiligheid

In december 2012 is het Actieplan Arbeidsveiligheid (een initiatief van de beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken) afgerond. Het Actieplan heeft in 2011 en 2012 een bont pallet aan instrumenten, campagnes en aanpakken opgeleverd waarmee bedrijven de veiligheidscultuur of het werknemersgedrag op de werkplek kunnen verbeteren. Al deze instrumenten en activiteiten zijn ter inspiratie verzameld en kort en bondig gepresenteerd in een brochure. Iedere sector heeft een eigen aanpak nodig. Toch kunnen de ontwikkelde middelen branchebreed inspireren. Met handige tips, instrumenten en ervaringen kan deze brochure daarbij helpen.

ORCA

Met een risico-inventarisatie en evaluatie brengen bedrijven de risico's binnen hun organisatie in kaart. Er was echter geen methode die deze risico's kwantificeert en bedrijven helpt bij prioriteren. Met ORCA (Occupational Risk Calculator) kan dit wel.

Storybuilder

Met Storybuilder kunnen ernstige (arbeids)ongevallen ingevoerd worden in een database en ongevalspaden zichtbaar gemaakt worden. Analyse van die ongevalspaden levert informatie op over de directe en achterliggende oorzaken van ongevallen. Veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder gebruiken om te leren van ongevallen.

Hoe leer je van ongevallen binnen een bedrijf?

Jaarlijks raakt in bedrijven nog steeds een groot aantal werknemers gewond door ongevallen. Ongevallen voorkomen en leren van hoe ze ontstaan, zou dan ook prioriteit moeten hebben. Onderstaande animatie legt uit hoe je leert van ongevallen binnen jouw eigen bedrijf, maar ook van ongevallen bij andere bedrijven.

Animatie Leren van Ongevallen

Een werkongeval zit in een klein hoekje... daarom is het belangrijk dat we gevaarlijke situaties kunnen herkennen. Door deze situaties te signaleren én te analyseren... én met andere bedrijven te delen kunnen we van ongevallen leren.

Alle oorzaken van - en maatregelen tégen - werkongevallen worden verzameld door het RIVM. Op www.lerenvoorveiligheid.nl kun je zoeken op type risico en op branche. Ook andere bronnen geven informatie, zoals een branche specifieke arbocatalogus of branche specifieke risico-inventarisatie en -evaluatie.Zo krijg je inzicht in de risico’s voor jouw bedrijf.

Wat moet je doen als je een gevaarlijke situatie ontdekt? Leg het werk stil... en bespreek het probleem met de leidinggevende of preventiemedewerker. Is de omgeving het probleem? Dan moet deze anders ingericht worden. Misschien blijken de gebruikte materialen niet geschikt. En als de manier van werken het probleem is, dan moet deze aangepast worden.

Daarnaast moeten werknemers voorgelicht worden over de risico’s en maatregelen. Als medewerkers de mogelijke oorzaken van een ongeval kennen, kunnen ze hier extra aandacht aan schenken.
 
Als werkgever heb je de plicht om te leren van ongevallen. Zo zet je incidenten... om in preventie... en zorg je ervoor dat jouw werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Meer weten? Ga naar www.arboportaal.nl of www.lerenvoorveiligheid.nl.