Het is voor alle bedrijven belangrijk aandacht te besteden aan veiligheid op de werkvloer. Vanuit verschillende instanties worden instrumenten en visies ontwikkeld om hier concreet mee aan de slag te kunnen.

Hieronder zijn verschillende instrumenten verzameld die ondersteunen in de verbetering van de arbeidsveiligheid. Ontwikkeld door het Ministerie van SZW, onder andere onder de vlag van het Actieplan Arbeidsveiligheid, maar ook door partners en andere partijen.

Scan Veilig Gedrag

Met de Scan Veilig Gedrag (een initiatief van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken) neem je het veiligheidsgedrag binnen de organisatie onder de loep en zie je wat medewerkers en leidinggevenden doen voor veiligheid op het werk, en waarom zij dit doen. De inzichten helpen je om de veiligheid op de werkvloer verder te verhogen.

Brochure Verbetertrajecten

Onder het Programma Versterking Arbeidsveiligheid hebben 22 bedrijven, branches en bedrijventerreinen praktijkervaring opgedaan met veiligheidsverbetertrajecten gericht op gedrags- en cultuurveranderingen. Hun ervaringen zijn te vinden in de Brochure Verbetertrajecten.

Gedrags- en cultuurverandering stappenplan

Dit uitgebreide stappenplan helpt aan de hand van zes stappen om meer aandacht te geven aan arbeidsveiligheid binnen een organisatie. Deze stappen variëren van het creëren van draagvlak en het opzetten van een projectteam tot het bepalen van activiteiten en het borgen van de verandering in de organisatie.

QuickScan Rendement Arbeidsveiligheid

Met deze QuickScan Rendement Arbeidsveiligheid is het mogelijk uit te rekenen hoe winstgevend investeringen in arbeidsveiligheid in het bedrijf kunnen zijn. Arbeidsongevallen leiden tot kosten voor het bedrijf die vermeden kunnen worden door een verbetering van de veiligheid op de werkvloer.

Brochure en checklist ‘Veiligheid tussen de oren’

De brochure ‘Veiligheid tussen de oren’ geeft een beeld van de initiatieven die bedrijven kunnen nemen om de arbeidsveiligheid te bevorderen. Dit zijn interventies ter verhoging van de arbeidsveiligheid, het veiligheidsbewustzijn en een op arbeidsveiligheid gerichte bedrijfscultuur. Daarnaast worden handige tips gepresenteerd aan de hand van goede praktijken. De checklist biedt aanknopingspunten voor het gebruik van de brochure.

Tien tips op weg naar arbeidsveiligheid

Deze tien tips maken de belangrijkste ingrediënten zichtbaar die bijdragen tot arbeidsveiligheid op de werkvloer: van de houding van de medewerkers en de leidinggevenden tot het zichtbaar maken van goede resultaten en het borgen van de veiligheidscultuur in de organisatie. Van al deze tips zijn ook filmpjes gemaakt.

Twaalf stappen om arbeidsveiligheid een plek te geven binnen de organisatie

Dit stappenplan toont bedrijven 12 stappen die genomen dienen te worden om arbeidsveiligheid een actieve plaats in de organisatie te laten innemen. Het plan richt zich op alle lagen van de organisatie: van het management en de preventiecoördinatoren tot de medewerkers. Daarnaast besteedt het stappenplan aandacht aan het analyseren, inspecteren en observeren van veiligheidsrisico’s.

Resultaten Actieplan Arbeidsveiligheid

In december 2012 is het Actieplan Arbeidsveiligheid (een initiatief van de beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken) afgerond. Het Actieplan heeft in 2011 en 2012 een bont pallet aan instrumenten, campagnes en aanpakken opgeleverd waarmee bedrijven de veiligheidscultuur of het werknemersgedrag op de werkplek kunnen verbeteren. Al deze instrumenten en activiteiten zijn ter inspiratie verzameld en kort en bondig gepresenteerd in een brochure. Iedere sector heeft een eigen aanpak nodig. Toch kunnen de ontwikkelde middelen branchebreed inspireren. Met handige tips, instrumenten en ervaringen kan deze brochure daarbij helpen.

ORCA

Met een risico-inventarisatie en evaluatie brengen bedrijven de risico's binnen hun organisatie in kaart. Er was echter geen methode die deze risico's kwantificeert en bedrijven helpt bij prioriteren. Met ORCA (Occupational Risk Calculator) kan dit wel.

Storybuilder

Met Storybuilder kunnen ernstige (arbeids)ongevallen ingevoerd worden in een database en ongevalspaden zichtbaar gemaakt worden. Analyse van die ongevalspaden levert informatie op over de directe en achterliggende oorzaken van ongevallen. Veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder gebruiken om te leren van ongevallen.