Buitenlandse werknemers

Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst nemen, krijgen te maken met speciale regels. Deze regels staan in de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht.

Regelgeving

Een werkgever moet eerst alles proberen om werknemers te werven uit Nederland of uit de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn alle landen van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (met uitzondering van Kroatië, waarvoor afwijkende regels geldt). Ook werknemers uit Zwitserland mogen vrij in Nederland werken.

Lukt het na vijf weken niet om een vacature in te vullen, dan mag een bedrijf iemand van buiten de EER in dienst nemen. In dat geval is voor die persoon een tewerkstellingsvergunning nodig en moet de vreemdeling een geldige verblijfstitel hebben.

Identiteitsbewijs

De werkgever moet de werknemer altijd vragen naar een geldig, origineel en onvervalst identiteitsbewijs en een kopie ervan in de administratie bewaren. Ook als iemand via een uitzendbureau of onderaannemer werkt. Tevens moeten het nummer en het soort identiteitsbewijs worden geregistreerd. Bovendien moet de werkgever erop wijzen dat werknemers hun identiteitsbewijs bij zich dragen. Een geldig identiteitsbewijs kan zijn:

  • een Nederlands paspoort;
  • een paspoort van een van de EER-landen;
  • een Europese identiteitskaart;
  • een niet-Nederlands paspoort waarin door de Vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend;
  • een ander geldig vreemdelingendocument.

Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs, omdat hierop geen nationaliteit en verblijfstatus staan vermeld.

Rechten buitenlandse werknemer

Bij de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning wordt bekeken of de werknemer wel het geldende cao-loon (of een marktconform loon) ontvangt. Verder wordt getoetst aan het wettelijk minimumloon. Werkgevers die een vreemdeling tewerkstellen zonder tewerkstellingsvergunning kunnen van de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete krijgen van € 8000,- per illegaal tewerkgestelde vreemdeling.

Uitzonderingen tewerkstellingsvergunning

Werken in Nederland is toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of uit één van de landen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Bij grensoverschrijdende dienstverlening is onder bepaalde voorwaarden geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Dit is het geval wanneer de werkgever vooraf (notificatieplicht) betrouwbare informatie over het bedrijf, de werkzaamheden en de identiteit van de werknemers heeft gegeven aan UWV WERKbedrijf, voorheen het Centrum Werk en Inkomen (CWI). Dit geldt niet voor postbusondernemingen en uitzendwerk.