Veiligheids- en gezondheidsplan

Als meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) zijn. In een V&G-plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Er moet een V&G-plan beschikbaar zijn als de bouw voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:

  • De bouw brengt bijzondere gevaren voor werknemers met zich mee;
  • De bouw duurt waarschijnlijk langer dan 30 werkdagen en op enig moment zijn meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk;
  • De bouw duurt waarschijnlijk langer dan 500 mensdagen.

Een V&G-plan verbetert de coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen.

Meer weten over deze verplichting: Artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit.

Regelgeving V&G-plan:

  • De opdrachtgever moet een V&G-plan opstellen voor de voorbereidingsfase.
  • In de uitvoeringsfase wordt het V&G-plan door één van de uitvoerende partijen, bijvoorbeeld de hoofdaannemer, uitgevoerd.
  • Deze uitvoerende partij benoemt een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het V&G-plan op de bouwplaats.
  • Voor onderaannemers zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in de arbowetgeving. Op dit onderwerp zijn de algemene bepalingen over het bouwproces van toepassing.
  • Een hoofdaannemer mag een korte veiligheidstoets afnemen voordat de onderaannemer aan de slag kan gaan op de arbeidsplaats.
  • Iedere werkgever op de bouwplaats blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van zijn wettelijke verplichtingen m.b.t. veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers.