Handhavingsbeleid Certificerende Instellingen

In het Handhavingsbeleid Certificerende Instellingen zijn de algemene uitgangspunten opgenomen met betrekking tot het toe te passen maatregelenbeleid. Ook hierin opgenomen zijn de criteria voor de weging van eventuele afwijkingen en overtredingen van certificerende instellingen en de op basis daarvan in te zetten handhavingsinstrumenten. Maatregelen die de certificerende instellingen moeten treffen richting certificaathouders zijn vastgelegd in de betreffende certificatieschema’s.

Download het Handhavingsbeleid Certificerende Instellingen op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.