Rapport ‘Opkomende risico's arbeidsveiligheid IT-koppelingen arbeidsmiddelen'

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een verkenning gedaan van veiligheidsrisico’s als gevolg van de digitalisering van de werkplek.

Onder deze risico’s vallen onder meer cybersecurity van bedrijfssystemen, arbeidsmiddelen die zijn verbonden met internet, industrial control systems (ICS), robotisering en mobiele applicaties (apps).

Via een literatuurstudie, interviews met experts en workshops zijn risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht.

Het volledige rapport ‘Opkomende risico's voor arbeidsveiligheid als gevolg van IT-koppelingen van en tussen arbeidsmiddelen’ staat op de website van TNO. Ook is er een Engelse versie van het rapport beschikbaar: 'Emergent risks to workplace safety as a result of IT connections of and between work equipment'.