Infectieziekten en werk: Hoe pak ik dat aan? Preventie van beroepsinfectieziekten

In allerlei werksituaties kunnen werknemers bewust of onbewust worden blootgesteld aan biologische agentia zoals bacteriën, virussen, parasieten of schimmels. Biologische agentia kunnen een infectie veroorzaken en zo een gezondheidsrisico voor de werknemer opleveren.

Als besmetting plaatsvindt vanwege de arbeid spreken we van een beroepsinfectieziekte. Het blijkt niet goed mogelijk zicht te krijgen op incidentie, ziektelast en verzuim in samenhang met beroepsinfectieziekten. Een beroepsgebonden besmetting wordt niet altijd herkend en wanneer deze relatie wel gelegd wordt, dan wordt dit vaak niet als beroepsinfectieziekte aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gemeld. Hierdoor is sprake van onderregistratie en een flinke onderschatting van het aantal beroepsinfectieziekten in Nederland. Preventie van beroepsinfectieziekten staat hierdoor vaak niet hoog op de agenda. In de praktijk blijkt ook dat het voor betrokken partijen niet altijd duidelijk is waar informatie over (preventie van) beroepsinfectieziekten te vinden is.

In deze brochure is de informatie rondom de preventie van beroepsziekten samengevat. In de brochure vindt u o.a. uitleg van de wet, informatie over de wijze van registratie, tips voor de praktijk en bruikbare links.