De Gezondheidsraad

De Ge­zond­heids­raad is een on­af­han­ke­lijk we­ten­schap­pe­lijk ad­vies­or­gaan. Het is hun taak om de re­ge­ring en par­le­ment te ad­vi­se­ren op het gebied van de volks­ge­zond­heid en het ge­zond­heids(zorg)on­der­zoek. Deze website bevat de door de Gezondheidsraad uit­ge­brach­te ad­vie­zen en geeft in­for­ma­tie over ad­vie­zen in voor­be­rei­ding, de plan­ning en wie ze zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van De Gezondheidsraad