ARIE: Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Voor risico's die te maken hebben met zware ongevallen met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen moet een aanvullende RI&E worden opgesteld: een zogenoemde ARIE.

Hierin legt een werkgever schriftelijk vast hoe hij de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen beheerst. Een ARIE bestaat (net als de RI&E) uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen (welke gevaren zijn er?).
  • Evaluatie van de risico's (hoe groot zijn de risico's?).
  • Plan van aanpak (wat doen, wanneer uitgevoerd?).

Zie ook de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie die bedrijven helpt vast te stellen of ze onder deze regeling vallen.