Aantekenen van bezwaar en beroep

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan een werkgever direct een boete opleggen bij overtreding van de Arbowet, het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Warenwet. Als werknemers zich niet aan de voor hen geldende regels in de Arbowet en de Wet arbeid vreemdelingen houden, kunnen ook zij een boete krijgen.

Ga hier verder naar Aantekenen van bezwaar en beroep.