Aan welke arbovoorschriften moet een zelfstandige voldoen?

Algemene voorschriften waar de zelfstandige aan moet voldoen zijn:

  • het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet);
  • het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet);
  • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet).

Voor zelfstandigen gelden geen systeemverplichtingen, zoals de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor heeft de zelfstandige minder administratieve lasten.

De voorschriften en verboden voor zelfstandigen hebben betrekking op ernstige risico’s voor de veiligheid of de gezondheid. De bepalingen zijn erop gericht de zelfstandige zelf te beschermen maar ook mensen die in zijn (directe) omgeving werken of aanwezig zijn, zoals bezoekers.

Bij gevaarlijk werk gelden dezelfde voorschriften en verboden voor werknemers en zelfstandigen. De voorschriften en verboden hebben vooral betrekking op:

  • de inrichting van arbeidsplaatsen;
  • gevaarlijke stoffen en biologische agentia;
  • lawaai;
  • duikarbeid;
  • arbeidsmiddelen;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen.

De regels waaraan de zzp’er zich moet houden, zijn afhankelijk van het werkveld waarin de zzp’er actief is.