Eindrapport inventarisatie arbeidsgerelateerde zorg

In september 2014 publiceerde de SER het advies ‘Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg’. Naar aanleiding van dit advies heeft de minister van SZW concrete maatregelen ter verbetering van deze zorg aangekondigd. Om te zijner tijd de effecten van die maatregelen in kaart te kunnen brengen, heeft Panteia in dit rapport een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg.