Biologische agentia op de arboagenda

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers. In het Arbobesluit en de arbobeleidsregels staan regels om te voorkomen dat werknemers ziek worden door contact met biologische agentia. Als onderdeel van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever de blootstelling aan biologische agentia beoordelen. Als de organisatie werkt met biologische agentia dan moet deze een aanvullende RI&E maken.

Het Ministerie van SZW signaleert knelpunten in de aanpak van biologische agentia door werkgevers en in de kennisinfrastructuur die werkgevers hierbij moet ondersteunen. Daarom heeft het ministerie behoefte aan nader inzicht in de bestaande knelpunten en de mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen. De resultaten hiervan vindt u in deze rapportage.