Wat zegt de wet over de RI&E?

De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van de RI&E is opgenomen in artikel 5 van de Arbowet. In deze wet zijn een aantal algemene verplichtingen opgenomen voor het opstellen van de RI&E.

Belangrijk is dat organisaties zelf invulling mogen geven aan de verdere uitwerking van hun RI&E, afhankelijk van de eigen werksituatie.

Toetsing

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige (zie artikel 2.1 van de Arbeidsomstandighedenregeling). Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schrijven een advies aan de werkgever o.a. over het plan van aanpak.

Indien je geen contract hebt met een arbodienst, raadpleeg dan deze lijst met gecertificeerde arbodiensten.

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

  • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
  • het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument zoals opgenomen op rie.nl

Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E wél laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige.

Lees meer over toetsing en de uitzonderingen op de website van Steunpunt RI&E.