Wat zegt de wet over de RI&E?

Iedere werkgever is verplicht om een arbobeleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet). Onderdeel van dit arbobeleid is het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In artikel 5 van de Arbowet staat een aantal algemene verplichtingen voor het opstellen van de RI&E.

Werkgevers zijn verplicht een RI&E te maken die past bij de werksituatie in hun bedrijf en de risico’s die daarbij komen kijken. Een vast onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Nadat de werkgever heeft vastgesteld welke risico’s werknemers lopen op de werkvloer, stelt hij of zij een lijst van maatregelen op om die risico’s aan te pakken. Die maatregelen komen in het plan van aanpak. De werkgever schrijft daarin op wanneer een maatregel moet zijn ingevoerd en op welke manier.  

Toetsing

De werkgever moet de concept-RI&E en het bijbehorende plan van aanpak laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of één of meer gecertificeerde kerndeskundigen. Dat is vastgelegd in artikel 2.1 van de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de zogenaamde ‘huidige stand van wetenschap en techniek’. Ze schrijven een advies aan de werkgever, onder andere over het plan van aanpak.

Ben je op zoek naar een gecertificeerde arbodienst? Raadpleeg dan deze lijst met gecertificeerde arbodiensten.

Toetsing van de RI&E is niet altijd verplicht. Dat hoeft niet als: 

  • alle werknemers in een bedrijf samen 40 uur of minder werken, dan volstaat de checklist gezondheidsrisico’s;
  • een bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een erkend branche RI&E-instrument zoals opgenomen op rie.nl

Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E altijd laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of één of meer gecertificeerde kerndeskundigen.

Lees meer over toetsing en de uitzonderingen op de website van Steunpunt RI&E.