Wat zegt de wet over kwartsstof?

Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever de blootstelling aan kwartsstof beoordelen.

Hanteren van grenswaarden

In het Arbobesluit staat in artikel 4.61 dat het verboden is te stralen met een stof die meer dan 1% aan kwarts of een andere vorm van vrij kristallijn siliciumdioxide bevat. De wettelijke grenswaarde van respirabel kwarts voor een 8-urige werkdag is 0,075 miligram per kubieke meter.

Daarnaast staat kwarts genoemd op de lijst met kankerverwekkende stoffen. Dit betekent dat de regels die gelden voor kankerverwekkende stoffen ook gelden bij werkzaamheden waarbij kwarts kan vrijkomen. Het is een stof met een drempelwaarde.

Er zijn enkele arbocatalogi waarin kwarts een onderwerp van aandacht is. De daarin voorgeschreven regels voor het werken met kwartshoudend materiaal zijn voor de desbetreffende sectoren verplicht.

Opzet RI&E

Omdat het gaat om blootstelling aan een kankerverwekkende stof, moet de RI&E een doeltreffend pakket aan beschermende maatregelen te bevatten.

Het rest risico moet worden beoordeeld. De werknemer krijgt voorlichting over de risico’s en hoe hij zich hiertegen kan beschermen, en hij leert op welke manier hij de beschermende maartregelen op de juiste manier inzet. De werkgever zorgt ervoor dat hier intern toezicht op is.

Tevens draagt de werkgever zorg voor een register op naam van wie er aan de kankerverwekkende stof wordt blootgesteld. Daarin wordt ook de blootstellingsbeoordeling opgenomen (zie ook artikel 4.15, lid 1 in het Arbeidsomstandighedenbesluit).

De werkgever zorgt dat de werknemer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) krijgt aangeboden. Dit geldt voor alle werknemers die blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen (zie ook artikel 4.10a). En dat de arts die dit onderzoek uitvoert zijn bevindingen in algemene zin betrekt bij de advisering van de werkgever aangaande het arbobeleid.

In artikel 4.13 uit het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt aangegeven waar een RI&E aan moet voldoen in de gevallen dat werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen.