Wat zegt de wet over ziekteverzuim en ziekmelding?

De wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim is in Nederland verdeeld over verschillende wetten.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat werknemers die ziek zijn, hun loon doorbetaald moeten krijgen. Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar het loon door te betalen. Lees meer hier.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is ingevoerd met als doel zieke werknemers zo spoedig mogelijk te laten terugkeren naar het werk. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met een bedrijfsarts inspannen voor de re-integratie van de betreffende werknemer. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Ziektewet

Soms heeft een werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet. In dat geval betaalt het UWV loon door in de vorm van ziekengeld. Dit geldt voor:

  • werknemers die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of bevalling;
  • werknemers die een orgaan doneren;
  • werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis);
  • werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen;
  • werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewet-uitkering krijgen;
  • uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst;
  • sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.

Privacy

Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) slechts beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens dat zijn. In de gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke werknemer’ is een toelichting gegeven op deze beleidsregels. Deze toelichting heeft betrekking op de periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts.

Re-integratie

Of verzuim wegens ziekte kort blijft, is niet altijd te voorspellen. Vandaar dat wettelijk bepaald is dat de werkgever al in de eerste week na de ziekmelding een melding moet doen bij de arbodienst of bedrijfsarts. Door de meldingen krijgt de arbodienst of bedrijfsarts inzicht in het verzuim in het bedrijf en kan zo nodig tijdig een re-integratie advies aan de werknemer en werkgever verstrekken. Re-integratie is een traject dat ervoor zorgt dat de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat, desnoods in ander werk of bij een andere werkgever. Meer hierover staat in het onderwerp re-integratie.