Wat zegt arboregelgeving over asbest?

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom gelden regels voor het omgaan met asbest. Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van de situatie. Zo moet in bepaalde situaties asbest verplicht verwijderd worden door gecertificeerde bedrijven.

Wetgeving over asbest

In afdeling 5 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit zijn aanvullende voorschriften rondom asbest te vinden.

Het proces van asbestverwijdering

Degene die werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren waarbij een risico bestaat op het aantreffen van asbest (bouwwerken/objecten van voor 1994), moet beschikken over een asbestinventarisatierapport. Een daartoe gecertificeerd bedrijf voert de asbestinventarisatie uit. Uit de inventarisatie volgt een asbestinventarisatierapport en de risicoklasse van het asbest. Asbest kent de risicoklassen 1, 2 en 2A. Asbest in risicoklasse 2 of 2A moet worden verwijderd door een gecertificeerd verwijderingsbedrijf met daartoe gecertificeerde werknemers. Zij voeren de verwijdering uit op basis van een op de situatie toegesneden werkplan.

Uiterlijk twee dagen voor aanvang van de verwijderingswerkzaamheden wordt door de werkgever melding gedaan aan de daartoe aangewezen toezichthouder. Voor risicoklasse 1 moeten de werkzaamheden worden gemeld in het webportaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Voor risicoklasse 2 en 2A moeten de werkzaamheden worden gemeld in het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS). Dit LAVS brengt de asbestketen in kaart vanaf de inventarisatie tot en met de stort.

Na afloop van de sanering wordt een eindbeoordeling uitgevoerd door een daartoe bevoegd laboratorium. Afhankelijk van de resultaten van deze beoordeling wordt besloten of de locatie wordt vrijgegeven en of andere werkzaamheden kunnen worden gestart.


Aanvullende voorschriften asbest:

  • Afdeling 5 (aanvullende voorschriften asbest) binnen hoofdstuk 4 van het Arbobesluit.
  • Voor een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving over asbest, ga naar de website van infomil.