Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Lees meer over cookies.

Goede arbeidsomstandigheden maken gezond en veilig werken mogelijk. Duidelijke afspraken en informatie over rechten en plichten zijn daarvoor onmisbaar.

Arbowet- en -regelgeving

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Arbowet

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De verantwoordelijkheid voor een werkplek die voldoet aan de wettelijke normen, ligt primair bij de werkgever. De werkgever moet ook zorgen dat de wettelijke doelvoorschriften worden nageleefd. Hoe de doelen worden bereikt mag de werkgever zelf bepalen. De bepalingen worden meestal vastgelegd in een arbocatalogus. De Inspectie SZW zorgt voor handhaving van de Arbowet.
Lees meer

Arbozorg

Iedere werkgever is verplicht om een goed arbobeleid voor optimale arbeidsomstandigheden te voeren. Een verplicht onderdeel daarin is het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. En ook het vaststellen van een plan van aanpak bij gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf. Daarbij is de werkgever verplicht om zijn werknemers goed voor te lichten over de risico’s. Voor ondersteuning bij het arbobeleid hebben werkgevers de vrijheid om te kiezen uit een arbodienst of een arbodeskundige.
Lees meer

Verzuim

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na een dag in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict. Voor alle gevallen van verzuim moet de werkgever een goed beleid opstellen om te voorkomen dat werknemers onnodig (lang) ziek worden. Dit is niet alleen prettig voor de werknemers, maar ook voor de werkgever die verplicht is het loon van zieke werknemers door te betalen.
Lees meer

Re-integratie

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Dat heet re-integratie en is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk en moeten in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden wat hun inspanningen zijn.
Lees meer

Verantwoordelijkheden

Primair zijn het de werkgevers die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de Arbowet. Maar ook andere partijen hebben hun rol in het gezond houden van de werknemers en het veilig stellen van hun werkzaamheden. Zo is elk bedrijf verplicht om samen te werken met een arbodeskundige en een bedrijfsarts, die samen de werkgever onder meer ondersteunen bij het verzuimbeleid. Ook intern zijn er groepen die zich bezighouden met de arbeidsomstandigheden, zoals preventiemedewerkers, BHV’ers en de ondernemingsraad.
Lees meer

Rechten en plichten

Om veilig en gezond werken te bevorderen is het belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. De Arbowet bepaalt voor zowel werkgever als werknemer wat de rechten en plichten zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht onder gezag.
Lees meer

Arbeidstijden

Werken kun je niet te lang achterelkaar doen. Dat is gevaarlijk en op den duur slecht voor de gezondheid. Om werknemers te beschermen tegen het maken van te lange dagen, is de Arbeidstijdenwet ingesteld. Deze regelt onder meer hoe lang werknemers mogen werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. Een speciaal onderdeel vormt het werken tijdens een nachtdienst. Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers en daarom gelden hiervoor aanvullende regels over de arbeidsduur, de rusttijden en het aantal diensten.
Lees meer

Klachtenregeling

Elke arbodienst moet beschikken over een eigen klachtenregeling en werknemers wijzen op deze voorziening. Wanneer die klachtenregeling ontoereikend is of wanneer de arbodienst niets doet met een klacht, dan kunnen werknemers gebruikmaken van de landelijk uniforme klachtenregeling arbodiensten.
Lees meer

Certificatie

Een van de instrumenten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) inzet om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen, is certificatie.
Lees meer

Stuur door Delen