Risico’s en werkomstandigheden tijdens de zwangerschap en daarna

Werkt de zwangere werknemer met gevaarlijke stoffen of moet zij veel tillen en dragen? Dan moet de werkgever haar werkzaamheden aanpassen. Om risico's voor een zwangere werknemer en haar ongeboren kind te beperken, geldt een aantal wettelijke plichten (inclusief zorgplicht) en een aantal overige maatregelen.

Wettelijke plichten (inclusief zorgplicht)

De werkgever is verplicht het werk voor de zwangere werkneemster zo te organiseren dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor de zwangerschap, het ongeboren kind en de werknemer zelf.

Beheersmaatregelen

De wet (artikel 1.42) schrijft de beheersmaatregelen voor en de volgorde waarin deze genomen moeten worden. Het gaat dan om de volgende punten:

 • de risico’s wegnemen binnen de eigen functie en de eigen werkplek. Hierin moet de arbeidshygiënische strategie gevolgd worden;
 • aanpassing van het werk en/of aanpassing van de werk- en rusttijden;
 • ander werk;
 • het tijdelijk vrijstellen van het verrichten van arbeid.

Een volgende maatregel mag pas genomen worden, als een eerdere maatregel niet uitgevoerd kan worden.

In het algemeen zijn er de volgende risico’s voor een zwangere werkneemster en haar ongeboren kind:

 • gevaarlijke stoffen (o.a. oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, cytostatica)
 • biologische agentia (bacteriën, virussen en parasieten)
 • fysieke belasting
 • psychische belasting (stress, hoge werkdruk, agressie, ongewenste omgangsvormen)
 • fysische factoren (druk, lawaai, trillingen en straling)
 • onregelmatige werktijden (nachtdienst, onregelmatige werktijden, overwerk, geen regelmogelijkheden)

In het algemeen zijn er de volgende risico’s voor een vrouw die bevallen is:

 • fysieke belasting
 • psychische belasting (stress, hoge werkdruk, agressie, ongewenste omgangsvormen)
 • onregelmatige werktijden (nachtdienst, onregelmatige werktijden, overwerk, geen regelmogelijkheden)

In het algemeen zijn er de volgende risico’s voor een vrouw die borstvoeding geeft (daarnaast die voor een vrouw die bevallen is):

 • gevaarlijke stoffen (o.a. oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, cytostatica)
 • biologische agentia (bacteriën, virussen en parasieten)

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of een arbodeskundige

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan bespreekt u dit het beste met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl