Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De wet is de opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Voor iedereen die vóór de invoering van de WIA met de WAO te maken had, blijft de WAO van kracht. Het uitgangspunt van de WIA is dat mensen zo veel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat nog wel kan en niet naar wat niet meer kan.

WIA

De WIA bestaat uit 2 regelingen:

  • De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is een uitkering voor werknemers die naar verwachting nauwelijks of geen inkomen kunnen verdienen vanwege hun ziekte of gebrek.
  • De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) vult het inkomen aan als werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. De arbeidsongeschiktheid wordt altijd beoordeeld op de aanwezigheid van een structurele vorm van ziekte of gebrek.

De WIA verlangt dat mensen naar vermogen werken en dat blijven of gaan doen. Lukt dit niet helemaal, dan kan een WIA-uitkering het verlies aan inkomsten compenseren. Het UWV gaat er in principe wel vanuit dat een WIA-uitkering van tijdelijke aard is.

Wanneer krijgen werknemers een uitkering?

  • Werknemers krijgen alleen een WIA-uitkering als ze volgens UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, door een gebrek of ziekte, structureel van aard.
  • De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte mag een werknemer niet ontslagen worden. De werkgever heeft de plicht om bij een structurele beperking ander werk aan te bieden. De betreffende werknemer heeft de plicht om hierbij naar vermogen mee te werken en om dit werk te accepteren als het voor hem ‘passend’ is. De werkgever kan ook helpen om de werknemer aan een baan bij een ander bedrijf te helpen. Lukt het toch niet om (weer) aan het werk te gaan, dan mag de werknemer na twee jaar ziekte wel ontslagen worden. De werknemer krijgt dan mogelijk een WIA-, WW- of een bijstandsuitkering.

Als een werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, dan gelden de volgende regelingen:

  • Gedeeltelijk arbeidsgeschikt – Als de werknemer tussen de 20% en 65% van zijn oude loon kan verdienen, is hij gedeeltelijk arbeidsgeschikt. Hij kan dan nog gedeeltelijk werken. De WGA-uitkering die hij dan krijgt, is een aanvulling op zijn loon.
  • Volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel – Kan de werknemer op dit moment minder dan 20% van het oude loon verdienen, maar is er een kans dat hij herstelt? Dan is hij volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel. De werknemer krijgt dan ook een WGA-uitkering.
  • Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt – Kan een werknemer minder dan 20% van zijn oude loon verdienen en is de kans dat hij herstelt heel klein? Dan is hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Hij krijgt dan een IVA-uitkering.
  • Binnen 91 weken na ziekmelding vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan.
  • Het recht op een WIA-uitkering begint als de medewerker 104 weken (bijna 2 jaar) na de eerste ziektedag nog steeds inkomstenverlies dreigt te lijden, omdat hij zijn werk niet kan doen en re-integratie in ander werk of bij een andere werkgever niet mogelijk bleek.

Meer informatie