Onvoorspelbaarheid, gebrek aan kennis en taboe rondom kanker en werk knelpunten in re-integratietraject

Het taboe rondom kanker en werk, de onvoorspelbaarheid over het verloop van de re-integratie, de langetermijneffecten, de vooroordelen en de onbekendheid zijn knelpunten bij de re-integratie van (ex-)kankerpatiënten. Dit blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens het ministerie biedt het onderzoek waardevolle informatie over het hervatten van werk na de diagnose kanker.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers en werknemers allebei graag willen dat de re-integratie slaagt. Hierbij is er vooral behoefte aan open communicatie, een realistisch plan van aanpak (op maat) en deskundige ondersteuning bij de re-integratie.

Op de werkvloer is de wet- en regelgeving niet altijd bekend. Volgens de huidige regels moeten werkgevers en werknemers samen een plan opstellen, wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim. De bedrijfsarts adviseert en ondersteunt hierbij op verzoek van de werkgever en werknemer.

Aandachtspunten bij re-intergratie na diagnose kanker

In het rapport is een aantal aandachtspunten van werknemers en werkgevers geformuleerd:

  • Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor de betrokkenheid bij de werkhervatting.
  • Communicatie is belangrijk, net als wederzijdse openheid en vertrouwen. Daarbij moet natuurlijk rekening worden gehouden met de privacywetgeving.
  • Meer deskundigheid bij de organisatie en werknemer over kanker en werk en de langetermijngevolgen.
  • Beeldvorming op het werk die aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving rond kanker en werk. Zorg voor voldoende begrip en steun op de werkvloer.
  • Samenwerking tussen werknemer, bedrijfsarts, HR-adviseur en leidinggevende en deskundige ondersteuning en begeleiding voor de werknemer en werkgever.
  • Een flexibel plan van aanpak op maat, waarin rekening wordt gehouden met het grillige verloop van de re-integratie.

Advies SER: vergroot de kennis

Volgens de SER (Sociaal-Economische Raad) is het vooral belangrijk om de kennis van bestaande regels te vergroten en de dialoog op de werkvloer in te voeren. De kernboodschap van de SER luidt: “vergroot de kennis, verbeter de dialoog op de werkvloer, breng preventie in praktijk en bied ondersteuning vanuit de zorg”. De aanbevelingen van de SER zijn gericht op de werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts. Ook ziet de SER een rol weggelegd voor sociale partners, arbeidsgerelateerde en reguliere zorg, kenniscentra, patiëntenverenigingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet.