Baan maakt chronisch zieke gelukkiger

Uit onderzoek van Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland is gebleken dat werken een positieve invloed heeft op het leven van mensen met een aandoening of beperking. Zij ervaren hun leven als zinvoller, zijn gelukkiger en hebben het gevoel dat zij bij het grotere geheel horen.

De drie patiënten- en cliëntenkoepels hebben het onderzoek ‘Zo werkt het’ (2017) uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ervaringen van mensen met een aandoening of beperking bij het zoeken en hebben van werk. Dit is belangrijk om te inventariseren aangezien er steeds meer mensen in Nederland zijn die een aandoening of beperking hebben. De meeste mensen zijn tussen de 18 en 67 jaar en dus in de leeftijd om werk te verrichten. Daarnaast is dit onderzoek van belang omdat er vanuit de overheid steeds meer nadruk ligt op een werkende status.

De vragenlijst is door 3.397 deelnemers ingevuld waarvan er 2.811 in het onderzoek zijn opgenomen, aangezien 586 mensen de pensioensleeftijd hebben bereikt. Het blijkt dat het niet hebben van werk een negatieve invloed heeft op het leven van mensen met een arbeidsbeperking als het gaat om erbij horen, het hebben van sociale contacten, het bereiken van idealen en het of de persoon in kwestie zich gezond voelt.  De knelpunten die in het onderzoek vaak worden genoemd zijn het ontbreken van passend werk, twijfels aan eigen mogelijkheden en stigmatisering.

Ook wordt er in het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking of aandoening makkelijker werk vinden en houden. Want veilig en gezond werken moet voor iedereen mogelijk zijn:

  • Er moet passend werk zijn voor mensen met een aandoening of een beperking.
  • Er moet passende ondersteuning zijn om aan het werk te komen en aan het werk te blijven.
  • Werk moet een veilige plek zijn waar werknemers open kunnen zijn over hun aandoening of beperking, om zo in te kunnen spelen op knelpunten die er zijn of kunnen ontstaan.

Aangezien de groep mensen die te maken heeft met een gezondheidsbeperking op de arbeidsmarkt groeit, is het inspelen op de ondersteuning van chronisch zieke werkenden en werkzoekenden een onderwerp waar veel bedrijven mee te maken hebben. In het kader van gezond en veilig werken is dit daarom ook een belangrijk onderwerp vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.