Werkgever

De werkgever van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd. Hij moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor zijn werknemers, en voor hemzelf.

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werkgever voert een beleid dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten; binnen de mogelijkheden en met de middelen die hem ter beschikking staan.

De werkgever moet er in ieder geval voor zorgen dat hij:

  • een ziekteverzuimbeleid voert;
  • ongevallen op de werkplek onderzoekt, registreert en meldt;
  • voorlichting en instructie geeft over veilig werken;
  • een medewerker aanwijst als preventiemedewerker;
  • voor veilige middelen en werkmethoden zorgt (ook voor derden);
  • gevaren bestrijdt bij de bron;
  • de nodige beheersmaatregelen organiseert;
  • de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen levert;
  • sluitende afspraken maakt met samenwerkende bedrijven, bijvoorbeeld aannemers.

Basiscontract

De werkgever moet een basiscontract afsluiten met een arbodienstverlener waarin de rechten en plichten van alle partijen zijn vastgelegd. In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts.

Overtreding Arbowet

Als een werkgever de Arbowet overtreedt, kan dat verstrekkende consequenties hebben. Werkgevers die hun personeel niet beschermen tegen levensbedreigende risico’s, kunnen een forse boete en zelfs gevangenisstraf opgelegd krijgen. Overigens kunnen ook de werknemers beboet worden als ze niet willen meewerken aan de beschermende maatregelen. De Inspectie SZW ziet toe op naleving van de regels.