Rapport ‘Versterkt aanpakken van moeilijk waarneembare arbeidsrisico’s’ gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport ‘Versterkt aanpakken van moeilijk waarneembare arbeidsrisico’s’ openbaar gemaakt.

Risico’s die niet goed waarneembaar zijn of waarvan de gevolgen zich pas na geruime tijd manifesteren, worden dikwijls onderschat. Voor dergelijke risico’s is het dan ook lastiger om een doeltreffend communicatie- en voorlichtingstraject op te zetten en komen werkgevers en werknemers moeilijk(er) tot het treffen van gerichte beheersmaatregelen.

De verwachting is dat op dit punt nog de nodige ‘winst’ kan worden behaald. Vanuit deze optiek is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het initiatief genomen om een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om tot een versterkte aanpak van de risicoperceptie van dit type arborisico’s te komen. In het onderzoek komen verschillende categorieën risico’s aan de orde, zoals gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting en fysische arbeidsbelasting. Deze worden bekeken voor de uiteenlopende branches zoals bouw, landbouw, groothandel, meubelindustrie, horeca, kappers, ziekenhuizen, zorg, bakkers, autoschadeherstel, kinderopvang en onderwijs.

Bureau Bartels heeft het onderzoek uitgevoerd in de tweede helft van 2014 en het eerste kwartaal van 2015.